REKLAM ALANI-X1
Kocaeli Şehir Portalı

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

Bireysel Üyelik Sözleşmesi

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Alikahya Atatürk Mh Güneysu Cad  no:20 İzmit Kocaeli” adresinde mukim İhsan AĞÇAY (bundan böyle kısaca “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır) ile kocaelisehirportali.com’a üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve kocaelisehirportali.com ‘da yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. Tanımlar

kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “kocaelisehirportali.com”’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

“Kullanıcı”: “kocaelisehirportali.com”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “kocaelisehirportali.com”a üye olan ve ” kocaelisehirportali.com ” dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Bireysel Üye”: “kocaelisehirportali.com”a üye olan, mesleki veya ticari amaç gütmeksizin ” kocaelisehirportali.com ” dâhilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Bireysel Üyelik” (“Üyelik”): “Bireysel Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “kocaelisehirportali.com”daki Bireysel Üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine “kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Bireysel Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “kocaelisehirportali.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “kocaelisehirportali.com” gerekli görmesi halinde “Bireysel Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Üyelik Sözleşmesi”: “kocaelisehirportali.com”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “kocaelisehirportali.com”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”: “Üye”nin ” kocaelisehirportali.com ” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “kocaelisehirportali.com”a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ” kocaelisehirportali.com ” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“kocaelisehirportali.com Hizmetleri” (“Hizmetler”): ” kocaelisehirportali.com ” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “kocaelisehirportali.com” tarafından sunulan uygulamalardır. “kocaelisehirportali.com”, içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “kocaelisehirportali.com”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“kocaelisehirportali.com Arayüzü” : kocaelisehirportali.com ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “kocaelisehirportali.com Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “kocaelisehirportali.com”e ait olan tasarımlar içerisinde “kocaelisehirportali.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.

“kocaelisehirportali.com Veritabanı” : “kocaelisehirportali.com” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “kocaelisehirportali.com”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası: “Üye”nin ” kocaelisehirportali.com “da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

 1. “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “Portal”da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “kocaelisehirportali.com” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1 ” kocaelisehirportali.com “a üye olabilmek için reşit olmak ve “kocaelisehirportali.com” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “kocaelisehirportali.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. ” kocaelisehirportali.com “da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin “kocaelisehirportali.com” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye”, “kocaelisehirportali.com “da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “kocaelisehirportali.com”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 “Üye”, “kocaelisehirportali.com”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “kocaelisehirportali.com”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “kocaelisehirportali.com” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “kocaelisehirportali.com”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini “kocaelisehirportali.com” ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. “Üye”lerin, “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları kendi sorumlulukları olup, münhasıran ve münferiden kendileri kullanmaları, üçüncü kişilerden saklamaları gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya “kocaelisehirportali.com”un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. “Üye”, ” kocaelisehirportali.com ” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin ” kocaelisehirportali.com ” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “kocaelisehirportali.com”, “Üye” tarafından “kocaelisehirportali.com”a iletilen veya ” kocaelisehirportali.com ” üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. “Üye”, “kocaelisehirportali.com”in yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla ” kocaelisehirportali.com ” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, ” kocaelisehirportali.com ” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  “Üye”, “kocaelisehirportali.com”un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki ” kocaelisehirportali.com ” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde ” kocaelisehirportali.com “a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri ” kocaelisehirportali.com ” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “kocaelisehirportali.com” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “kocaelisehirportali.com”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “kocaelisehirportali.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “kocaelisehirportali.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “kocaelisehirportali.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “kocaelisehirportali.com’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “kocaelisehirportali.com”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “kocaelisehirportali.com”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9. “Üye”, Üyelik aşamasında sunduğu bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri “kocaelisehirportali.com”e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde “kocaelisehirportali.com”un uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Üye”ye rücu etme hakkı saklıdır.

5.1.10.  “Üye”nin “kocaelisehirportali.com” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “kocaelisehirportali.com” ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “kocaelisehirportali.com”un ve ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “kocaelisehirportali.com”dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “kocaelisehirportali.com’a orantısız yük bindirmesi; “kocaelisehirportali.com’ın kaynak kodlarına veya “kocaelisehirportali.com”’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “kocaelisehirportali.com”’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “kocaelisehirportali.com” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

 

5.2. “KOCAELİSEHİRPORTALİ.COM”UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.2.1. “kocaelisehirportali.com”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “kocaelisehirportali.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. “kocaelisehirportali.com”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri ” kocaelisehirportali.com ” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “kocaelisehirportali.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “kocaelisehirportali.com”in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “kocaelisehirportali.com” yapabilir. “kocaelisehirportali.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. ” kocaelisehirportali.com ” üzerinden, “”Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı açısından “kocaelisehirportali.com” tarafından sağlanmış olabilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “kocaelisehirportali.com”in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. “kocaelisehirportali.com”un işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “kocaelisehirportali.com” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. “kocaelisehirportali.com”, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Üye”ye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.2.5. “kocaelisehirportali.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “kocaelisehirportali.com”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.6. “kocaelisehirportali.com”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. kocaelisehirportali.com”i Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “kocaelisehirportali.com”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “kocaelisehirportali.com”un kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. kocaelisehirportali.com ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili “kocaelisehirportali.com” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.2.7. ”kocaelisehirportali.com” ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Üye”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır.

“kocaelisehirportali.com” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Üye” kocaelisehirportali.com’u ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “kocaelisehirportali.com”u ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır.

“kocaelisehirportali.com”

(i)  “Üye”’nin “kocaelisehirportali.com” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Üye”nin “Üyelik Sözleşmesi”nde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) “Portal” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Üye”nin “kocaelisehirportali.com”u kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

Kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Üye” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

 

5.2.8 “Üye”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte “Üye” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; “kocaelisehirportali.com” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Üye”nin üyeliğine statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce “kocaelisehirportali.com” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için “kocaelisehirportali.com” uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “kocaelisehirportali.com”, kendi takdirine bağlı olarak, “Üye”nin kocaelisehirportali.com üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

 

 1. Gizlilik Politikası

 

6.1 “kocaelisehirportali.com”, Üye”lerle ilgili bilgileri; işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinin biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “kocaelisehirportali.com” “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Üye”, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. “kocaelisehirportali.com”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda kocaelisehirportali.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “kocaelisehirportali.com”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

6.3.”Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından kocaelisehirportali.com’a girilen verileri “kocaelisehirportali.com” tarafından “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında; “kocaelisehirportali.com”un fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://kocaelisehirportali.com/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-hakkinda-bilgilendirme ziyaret edilmelidir. “kocaelisehirportali.com” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, bu değişikliklerle ilgili “kocaelisehirportali.com”den herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.4. “Üye”, “kocaelisehirportali.com” dahilinde eriştiği bilgileri; bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya “kocaelisehirportali.com”in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılara’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, kocaelisehirportali.com’in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde kocaelisehirportali.com’in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. “Üye”, “kocaelisehirportali.com” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “kocaelisehirportali.com”in herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “kocaelisehirportali.com”in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. “Üye” ilan verirken veya “kocaelisehirportali.com” u kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak “kocaelisehirportali.com”’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

“kocaelisehirportali.com” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “kocaelisehirportali.com”un (sınırlı olmamak kaydıyla “kocaelisehirportali.com Veritabanı”, “kocaelisehirportali.com Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “kocaelisehirportali.com”un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “kocaelisehirportali.com”a aittir ve/veya “kocaelisehirportali.com” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır “Üye”ler, “kocaelisehirportali.com” hizmetlerini, “kocaelisehirportali.com” bilgilerini ve “kocaelisehirportali.com”un fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “kocaelisehirportali.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ” kocaelisehirportali.com  Kullanım Koşulları” dâhilinde “kocaelisehirportali.com” tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde “kocaelisehirportali.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin akdi ile “kocaelisehirportali.com”, un“Üyelik Sözleşmesi” koşulları çerçevesinde ve “Hizmetler”den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin “Üye”’ye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

 

 1. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

“kocaelisehirportali.com”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda ” kocaelisehirportali.com “da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “kocaelisehirportali.com”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “kocaelisehirportali.com” işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “kocaelisehirportali.com” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “kocaelisehirportali.com”dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “kocaelisehirportali.com”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “kocaelisehirportali.com”da yer alan kurallar ve şartlar, “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

 1. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

12.1 “Üye”, “Ek-1 Kullanım Koşulları,Ek-2 Gizlilik Politikası,Ek-3 kocaelisehirportali.com Hizmetleri, Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik ile “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Gizlilik Politikası

Ek-3 kocaelisehirportali.com Hizmetleri

Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler

Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

 

Ek-1 Kullanım Koşulları

 1. KULLANIM KOŞULLARI

 

kocaelisehirportali.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. kocaelisehirportali.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “kocaelisehirportali.com”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “kocaelisehirportali.com”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen ” kocaelisehirportali.com “u kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1.İşbu “kocaelisehirportali.com un sahibi “Alikahya Atatürk Mh Güneysu Cad  no:20 İzmit Kocaeli” adresinde mukim İhsan AĞÇAY (bundan böyle kısaca “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır)’dir. “kocaelisehirportali.com”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “kocaelisehirportali.com” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. “kocaelisehirportali.com” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “kocaelisehirportali.com”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “kocaelisehirportali.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “kocaelisehirportali.com”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “kocaelisehirportali.com” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” kocaelisehirportali.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “kocaelisehirportali.com”u kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

 

 1. TANIMLAR

kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “kocaelisehirportali.com”in “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “kocaelisehirportali.com”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “kocaelisehirportali.com”a üye olan ve ” kocaelisehirportali.com ” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “kocaelisehirportali.com”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “kocaelisehirportali.com” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “kocaelisehirportali.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “kocaelisehirportali.com” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”: Üye’nin ” kocaelisehirportali.com ” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “kocaelisehirportali.com”a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ” kocaelisehirportali.com ” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“kocaelisehirportali.com Hizmetleri” (“Hizmet”): ” kocaelisehirportali.com ” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “kocaelisehirportali.com” tarafından sunulan uygulamalardır. “kocaelisehirportali.com” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “kocaelisehirportali.com”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“kocaelisehirportali.com Arayüzü” : kocaelisehirportali.com ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “kocaelisehirportali.com Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “kocaelisehirportali.com”a ait olan tasarımlar içerisinde “kocaelisehirportali.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“kocaelisehirportali.com Veritabanı” : “kocaelisehirportali.com” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “kocaelisehirportali.com”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

 

 1. kocaelisehirportali.com HİZMETLERİ

 

3.1. “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler tarafından “kocaelisehirportali.com Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “kocaelisehirportali.com Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. “kocaelisehirportali.com”, “kocaelisehirportali.com” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. “kocaelisehirportali.com” dâhilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. “kocaelisehrportali.com”, “kocaelisehirportali.com” dâhilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “kocaelisehirportali.com” dâhilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “kocaelisehirportali.com” bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

 

 1. kocaelisehirportali.com Kullanımına İlişkin Koşullar Ve Yükümlülükler

 

4.1. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “kocaelisehirportali.com” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “kocaelisehirportali.com” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “kocaelisehirportali.com”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler tarafından “kocaelisehirportali.com Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “kocaelisehirportali.com”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “kocaelisehirportali.com”un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3.Kullanıcı” “kocaelisehirportali.com” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “Kullanıcı“lar “kocaelisehirportali.com” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “kocaelisehirportali.com”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5.Kullanıcı“lar, “kocaelisehirportali.com” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “kocaelisehirportali.com”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. “kocaelisehirportali.com”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “kocaelisehirportali.com” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “kocaelisehirportali.com”un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ”kocaelisehirportali.com” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.7. kocaelisehirportali.com, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının kocaelisehirportali.com’a yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8. “kocaelisehirportali.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “kocaelisehirportali.com”un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “kocaelisehirportali.com’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. “kocaelisehirportali.com”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “kocaelisehirportali.com Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “kocaelisehirportali.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “kocaelisehirportali.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “kocaelisehirportali.com’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. ” kocaelisehirportali.com “un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, ” kocaelisehirportali.com “un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar kocaelisehirportali.com’in takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi kocaelisehirportali.com, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra kocaelisehirportali.com’un kullanımına izin verilebilir. “Site”nin ve ” kocaelisehirportali.com “daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “kocaelisehirportali.com”in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “kocaelisehirportali.com”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. “kocaelisehirportali.com”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “kocaelisehirportali.com”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.12. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Bu “kocaelisehirportali.com” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “kocaelisehirportali.com”un (sınırlı olmamak kaydıyla “kocaelisehirportali.com Veritabanı”, “kocaelisehirportali.com Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “kocaelisehirportali.com”un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) “kocaelisehirportali.com”a ait ve/veya “kocaelisehirportali.com” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, “kocaelisehirportali.com” hizmetlerini, “kocaelisehirportali.com” bilgilerini ve “kocaelisehirportali.com”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “kocaelisehirportali.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dâhilinde “kocaelisehirportali.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “kocaelisehirportali.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

İşbu “Kullanım Koşulları” dâhilinde “kocaelisehirportali.com” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “kocaelisehirportali.com”; “kocaelisehirportali.com” hizmetleri, “kocaelisehirportali.com” bilgileri, “kocaelisehirportali.com” telif haklarına tabi çalışmaları, “kocaelisehirportali.com” ticari markaları, “kocaelisehirportali.com” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 1. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 

“kocaelisehirportali.com”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “kocaelisehirportali.com”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “kocaelisehirportali.com”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

 

İşbu “Kullanım Koşulları” “kocaelisehirportali.com” tarafından “kocaelisehirportali.com”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “kocaelisehirportali.com”u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 

EK-2 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, kocaelisehirportali.com  tarafından yönetilmekte olan https://kocaelisehirportali.com/  adresinde yer alan web sitesinin, (“kocaelisehirportali.com”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:

 • Onay alınacağını,
 • Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın kocaelisehirportali.com’u kullanamayacağını,
 • Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

kocaelisehirportali.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

kocaelisehirportali.com, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının kocaelisehirportali.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

kocaelisehirportali.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. kocaelisehirportali.com ‘un Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler kocaelisehirportali.com’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal kocaelisehirportali.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde kocaelisehirportali.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

EK – 3 kocaelisehirportali.com” Hizmetleri

 

kocaelisehirportali.com; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda “Kullanıcı”ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. kocaelisehirportali.com’un hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “kocaelisehirportali.com”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 “kocaelisehirportali.com” İlan Hizmetleri

 

1.1. “Üye”, “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden “kocaelisehirportali.com” tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve kocaelisehirportali.com Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2 “kocaelisehirportali.com”, “Üye” tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların ” kocaelisehirportali.com “da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. “kocaelisehirportali.com”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “kocaelisehirportali.com”da yayınlayacaktır.

1.3 “kocaelisehirportali.com”, da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “kocaelisehirportali.com”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “kocaelisehirportali.com” bahsi geçen duruma ilişkin “Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini “kocaelisehirportali.com”den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 “kocaelisehirportali.com”, “Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “kocaelisehirportali.com” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. “Üye”, bu konuda “kocaelisehirportali.com”a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 “Üye”, “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 “Üye”, ” kocaelisehirportali.com “da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, ” kocaelisehirportali.com “un altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin ” kocaelisehirportali.com “da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 “Üye”, ” kocaelisehirportali.com “da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Üye”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Üye”ler için “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Üye”liğini askıya alabilir, “Üye”likten çıkarabilir, “Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 “Üye”, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 “Üye”, seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendisine ait ilanlarını ” kocaelisehirportali.com “un “Mağazalar” bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte ” kocaelisehirportali.com ” üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, ” kocaelisehirportali.com “un “Mağazalar” bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 “kocaelisehirportali.com”u kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “kocaelisehirportali.com”da sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin kocaelisehirportali.com tarafından tespit edilmesi halinde; “Üye”nin tüm “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesapları”, kocaelisehirportali.com tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir veya bu üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir sebeple “Üye”likten çıkarılmış veya “Üye”liği durdurulmuş veya üyeliği askıya alınmış kullanıcının kocaelisehirportali.com ‘a girmek için yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin kocaelisehirportali.com tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını kocaelisehirportali.com saklı tutmaktadır.

 

 1. “kocaelisehirportali.com” Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

üvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip “Üye”lerin ” kocaelisehirportali.com “un alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde kocaelisehirportali.com’a bildirilmesi durumunda “Alıcı” tarafından “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transfer edilmesi, eğer “Satıcı” borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı” tarafından kocaelisehirportali.com’a bildirilirse; “Alıcı” tarafından “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı”ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve ” kocaelisehirportali.com “da detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, “kocaelisehirportali.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ni kullanan “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip olan “Üye”lerin hak ve yükümlülükleri ile “kocaelisehirportali.com”un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

“kocaelisehirportali.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanan “Satıcı”lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan “Satıcı”ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

 

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Alıcı”; ” kocaelisehirportali.com “da ilanları gösterilen “Satıcı”ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini kocaelisehirportali.com internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. “Alıcı”nın “Portal” üzerinden kocaelisehirportali.com’un internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, “Satıcı” ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. “Alıcı” bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı”; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde “Alıcı” tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, “Teklif Ver” butonunu kullanarak, “Alıcı” ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek “Satıcı”ya teklifini yapar. “Alıcı”nın yapacağı bu teklif “Satıcı”nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. “Satıcı”nın “Alıcı”nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden “Alıcı”nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak “Alıcı”nın “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”nda görüntülenir. “Satıcı” kabul veya red beyanını “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”nı kullanarak yapmak zorundadır. “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin “kocaelisehirportali.com”un hiçbir sorumluluğu yoktur. “Satıcı” tarafından “Alıcı”nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin “Alıcı” tarafından kocaelisehirportali.com’un “Güvenli Hesabı”na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı” ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

2.1.3 “Alıcı”, Portal” üzerinden “kocaelisehirportali.com” internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile “Satıcı” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, “Alıcı” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde “kocaelisehirportali.com Güvenli Hesabi”na yatırılmaması,”Satıcı”nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin .2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında “Alıcı”ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

2.1.4 “Alıcı”, ” kocaelisehirportali.com ” üzerinden “kocaelisehirportali.com”in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, “kocaelisehirportali.com’in Güvenli Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “kocaelisehirportali.com’in “Güvenli Hesabı” dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; kocaelisehirportali.com’in işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “Alıcı” ve “Satıcı”nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. kocaelisehirportali.com, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek “Alıcı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, “kocaelisehirportali.com” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında ” kocaelisehirportali.com “un ilgili bölümünden “Alıcı”ya duyurulmaktadır. “Alıcı” taksitli ödemeye karar verir ise, ” kocaelisehirportali.com “un ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

 

2.1.5 “Alıcı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Satıcı” ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “kocaelisehirportali.com’in, Güvenli Hesabı”na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. “Alıcı”, “Satıcı”ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp “Güvenli Hesap”taki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transferi için “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü “Satıcı”ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak “Satıcı”nın ürünü geri aldığına dair ” kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunması halinde “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “kocaelisehirportali.com” tarafından “Satıcı”nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve “kocaelisehirportali.com Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, portal dâhilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.6 “Alıcı”, “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında kocaelisehirportali.com’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.1.7 “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için “kocaelisehirportali.com’in Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “kocaelisehirportali.com”a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı” nın parası üzerinde “kocaelisehirportali.com”un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya ” kocaelisehirportali.com “un ilgili yerlerinde belirtilen ” kocaelisehirportali.com “un ve ” kocaelisehirportali.com “da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu “kocaelisehirportali.com”un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 “Satıcı”, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan “Alıcı”ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 “Satıcı”, “Alıcı”nın “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Alıcı”ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini “Alıcı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 “Satıcı”, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde “kocaelisehirportali.com”a yapılan taleplere karşı kocaelisehirportali.com’u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 “Satıcı”, işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, kocaelisehirportali.com tarafından yönetilen “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve “Alıcı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “Alıcı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın ürünü teslim alıp, “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”ndaki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına iletilmesi için kocaelisehirportali.com’a bildirimde bulunabileceğini veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti “Satıcı”ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için kocaelisehirportali.com’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kocaelisehirportali.com’un, “Satıcı”nın “Alıcı”ya yolladığı ürün ve hizmeti “Alıcı”nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya iletilmesi için kocaelisehirportali.com’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “kocaelisehirportali.com” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 “Satıcı”, “Alıcı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “Alıcı”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “kocaelisehirportali.com” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “kocaelisehirportali.com Üye Hesabı” üzerinden “kocaelisehirportali.com”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.7 “Satıcı”, “Alıcı”nın kendisine havale edilmesi için “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve “Alıcı”nın işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “-kocaelisehirportali.com’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “”kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde kocaelisehirportali.com’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

 1. Listeleme Hizmetleri

3.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “kocaelisehirportali.com” da yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “kocaelisehirportali.com” “kocaelisehirportali.com”un dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “kocaelisehirportali.com” tarafından belirlenen sıra dâhilinde “kocaelisehirportali.com” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “kocaelisehirportali.com” veritabanına gelen sorguların “kocaelisehirportali.com” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

3.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “kocaelisehirportali.com” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

 

 1. Mağaza Sayfaları Hizmetleri

4.1 “Üye”lerin “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin kocaelisehirportali.com tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

4.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları kocaelisehirportali.com’un ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

 

 1. Doping

5.1 Üye”ler kocaelisehirportali.com dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde kocaelisehirportali.com kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “kocaelisehirportali.com” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

5.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti kocaelisehirportali.com tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yâda sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin kocaelisehirportali.com kaynaklı sayfa hatalarından yâda kocaelisehirportali.com veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı kocaelisehirportali.com tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

5.3 Doping içerik ve ücretleri kocaelisehirportali.com tarafından belirlenir. kocaelisehirportali.com söz konusu içerik ve ücretleri “kocaelisehirportali.com”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yâda bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda kocaelisehirportali.com ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

5.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının kocaelisehirportali.com tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

5.5 kocaelisehirportali.com tarafından “kocaelisehirportali.com”da sunulan doping hizmetlerine “Doping” sayfasından ulaşılabilir.

 1. Ek Hizmetler

“Üye”ler, yukarıda sayılan temel “hizmet”lere ek olarak ” kocaelisehirportali.com “dan duyurulan ve kullanım koşulları “kocaelisehirportali.com”un ilgili kısımlarında belirtilen “Hizmet”lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. “Üye”ler “kocaelisehirportali.com” tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve ” kocaelisehirportali.com “un ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin kocaelisehirportali.com “un ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Kampanyalar ve Teklifler

 

7.1 kocaelisehirportali.com “da yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi “kocaelisehirportali.com”a aittir. “kocaelisehirportali.com”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, kocaelisehirportali.com “u kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”nı kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” açarak veya mevcut diğer “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesaplarını” kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; üyeliği/üyelikleri “kocaelisehirportali.com” tarafından sona erdirilebilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.

7.2 kocaelisehirportali.com, zaman zaman “Mağaza”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Mağaza”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Üye”ye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. kocaelisehirportali.com tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; kocaelisehirportali.com “un herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

7.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin kocaelisehirportali.com tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

7.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Kurumsal Üye” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Mağaza”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

7.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Üye’liğin kocaelisehirportali.com tarafından veya Kurumsal Üye tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

EK-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler

 

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

kocaelisehirportali.com “da ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. kocaelisehirportali.com, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, kocaelisehirportali.com “un ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. kocaelisehirportali.com “da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle kocaelisehirportali.com tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez.

Kullanıcı’lar, kocaelisehirportali.com “un dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya kocaelisehirportali.com “un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

İlan verenler, ilanlarından kocaelisehirportali.com tarafından uygun görülenlerin; kocaelisehirportali.com “un belirleyeceği süre boyunca “Efsane İlanlar” ya da “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca kocaelisehirportali.com tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

İlan fiyat tarihçesi özelliği ile ilanların tüm fiyat değişiklikleri, favoriye eklenme tarihinden itibaren favorisine ekleyen kullanıcılar tarafından takip edilebilir.

İlan Verme Kuralları – Emlak

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve ürüne ait fotoğrafların eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında kocaelisehirportali.com “un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.

Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir.

Borcu ile beraber devredilmek istenen Daire ilanlarınızı Devren Satılık Konut kategorisinden vermenizi öneriyoruz. Eğer Konut/Satılık kategorisinden ilanınızı yayınlamak istiyorsanız fiyat alanında tüm borçları ile beraber toplam tutarın yazılması gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

Banka’lara ait olan emlakların ilanları sadece Banka’lar tarafından “Bankadan Emlak” paketi satın alınarak kocaelisehirportali.com “da yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal üyeler Banka’lara ait emlaklar için kocaelisehirportali.com “da  ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com “un hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve kocaelisehirportali.com “daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.

Konut> Kiralık kategorisinde sadece aylık kiralık ilanlar verilebilir. Günlük, haftalık vb. kiralık ilanların Günlük Kiralık kategorisinden verilmesi gerekmektedir.

Günlük kiralık dairelerde, fiyat kriterine günlük kiralama bedeli girilmelidir.

İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.

Her farklı taşınmaz için ayrı ilan verilmelidir. Farklı konumdaki, taşınmazlar için toplu satış yapılamamaktadır.

Turistik Tesis kategorisinde sadece turistik bir tesisin tamamı kiralanabilir ya da tamamının satışı yapılabilir.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

 

İlan Verme Kuralları – Vasıta

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece araç / ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan araca ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, km, model, vites vb.) doğru bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilerin doğruluğu ilan verenin sorumluluğundadır.

Girilen aracın kategori, marka ve model seçimi üyenin sorumluluğunda olup, hatalı seçimden kaynaklı ilanın ret olması halinde ilan hakkı kaybolur ve yeni bir hak tanımlaması yapılmaz.

Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com “da bir araca / ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık içerik girilemez.

Sadece sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Aynı marka ve modele ait farklı araçlar / ürünler için ayrı ilan girişi yapılması ve araçların her birinin kendine ait fotoğraflarının çekilerek ilan verilmesi gerekmektedir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz. Bu işlemi gerçekleştiren üyelerin ilanları mükerrer olarak algılanıp, bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Platforma yapılan araç / ürün girişlerinde mutlaka mal sahibinin onayı alınmalıdır.

Satılık veya kiralık araçlar / ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Kiralık araç kategorisinde, fiyat kriterine sadece günlük kiralama bedeli girilmelidir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

Vasıta kategorisinde araçların parçaları ayrı ayrı satılamaz. Parça satışı sadece yedek parça kategorisi altında yapılmaktadır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com “un hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

 

İlan Verme Kuralları – İkinci El ve Sıfır Alışveriş

“Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com “da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir. Örnek: Farklı ayakkabı numaraları ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi yapılması gereklidir. Aynı ilan altında tüm ayakkabı numaraları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilemez.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.

Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

Kiralık olarak verilmek istenilen ilanlar, eğer ilgili kategorisinde kiralık seçeneği yok ise Diğer Her Şey> Diğer kategorisinden verilmelidir.

Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.

İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.

Airsoft silahların satışında açıklama bölümüne “Ateşli silaha çevrilemez, 18 yaşından küçüklere satılamaz.” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com “un hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; kocaelisehirportali.com “un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com “un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com “un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan Verme Kuralları – Yedek Parça, Aksesuar, Donanım & Tuning

“Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com “da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.

Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com “hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’e sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’den herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’e karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; kocaelisehirportali.com “un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com “un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com “un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İlan Verme Kuralları – Hayvanlar Alemi

İlan verebilmek için Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ilgili hayvan hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Evcil hayvanlar satışı yapılamaz. Satışa yönelik faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.

Sahiplendirmek için verilen ilanların açıklama bölümünde “Aşı, mama, veteriner parası talep edilmeyecektir. Tamamen ücretsiz sahiplendirilecektir.” bu ve bu anlamdaki ibarelerin eklenmesini gerekmektedir.

Kurumsal üyeler evcil hayvanlar kategorisine kesinlikle ilan girişi yapamazlar.

Evcil hayvanlar kategorisinde yayınlanmak istenen hayvana ait fotoğraf ve/veya video olması zorunludur. Yayınlanan fotoğraflar ve videolar ilgili hayvana ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (renk, cins vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com “da bir hayvana ait sadece bir ilan verilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Hayvanlar aleminde satışına izin verilen hayvanlar ve aksesuarları için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com “un hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; kocaelisehirportali.com “un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com “un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com “un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İlan Verme Kuralları – İş Makineleri&Sanayi

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün / araç hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne, araca ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (model, fiyat vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com “da bir ürüne/ araca ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Aynı marka ve modele ait farklı ürünler / araçlar için ayrı ilan girişi yapılması gerekmektedir.

Satılık veya kiralık ürünler / araçlar için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com “un hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; kocaelisehirportali.com “un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com “un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com “un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

İlan Verme Kuralları – İş İlanları

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar içerikle uyumlu olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com “da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Yurt dışında istihdam etmek için iş/eleman arama ilanları verilemez.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com “hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları – Özel Ders Verenler

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece kişisel bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar kişiye ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com “da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İş arama ilanı olması sebebi ile tercümanlık, çeviri hizmetleri tek başına ilan olarak verilemez.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Kamu personelleri tarafından özel ders ilanı verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com “hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları – Yardımcı Arayanlar

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar işe ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com “da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Yardımcı olarak çalışmak isteyenler iş aradıklarına ilişkin ilan veremez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com “tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com ” hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

Önemli Bilgilendirmeler:

İlan verilirken girilen adres bilgileri kocaelisehirportali.com “un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.

 

kocaelisehirportali.com “da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.

 

Ek – 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Kullanıcı”: kocaelisehirportali.com “a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“Üye”: kocaelisehirportali.com‘a üye olan ve kocaelisehirportali.com “un dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: kocaelisehirportali.com “un ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından kocaelisehirportali.com “a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “kocaelisehirportali.com” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Alıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” hizmetini kullanmak suretiyle; “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” üzerinden “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan “Üye”.

“Satıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Üye”ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi “Üye”.

“Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” (Kısaca “GET”): “Alıcı” ve “Satıcı” arasında düzenlenen satış akdinin “ödemeye” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “kocaelisehirportali.com” tarafından sağlanan hizmet.

kocaelisehirportali.com Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): kocaelisehirportali.com “un içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “kocaelisehirportali.com” tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. “kocaelisehirportali.com”, “Portal” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, “kocaelisehirportali.com” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu kocaelisehirportali.com “dan “Üye”ye duyurulur.

Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte “kocaelisehirportali.com” üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, “Üye”ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Üye”lerin ve “Kullanıcı”ların diğer “Üye”ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Üye”lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Üye”lere ve “kocaelisehirportali.com”a aittir. “Üye”ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece “kocaelisehirportali.com” “Hizmet”leri ve “Portal”ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Üye”lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan “Üye”ye aittir. “kocaelisehirportali.com” Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. kocaelisehirportali.com “un söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

“Üye”ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili kocaelisehirportali.com “un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve kocaelisehirportali.com “un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

“Üye”ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir “üye”ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Üye”nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Üye”ler kocaelisehirportali.com’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde kocaelisehirportali.com “un söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “kocaelisehirportali.com” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın kocaelisehirportali.com’a sunulmuş olması,

Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,

Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,

Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm kocaelisehirportali.com kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,

Yorumun kocaelisehirportali.com’a, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,

Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “kocaelisehirportali.com” a bildirilmesi,

Yorumun link veya script içermesi.

“Üye”lerin, kocaelisehirportali.com tarafından kocaelisehirportali.com “da belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, kocaelisehirportali.com tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

 

 

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

 

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Alikahya Atatürk Mh Güneysu Cad  no:20 İzmit Kocaeli” adresinde mukim İhsan AĞÇAY (bundan böyle kısaca “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır) ile kocaelisehirportali.com  “kocaelisehirportali.com’a üye olmak için işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “kocaelisehirportali.com”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Kurumsal Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 1. Tanımlar

 

kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan kocaelisehirportali.com’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

 

“Kullanıcı”: “kocaelisehirportali.com”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

“Üye”: “kocaelisehirportali.com”a üye olan ve “kocaelisehirportali.com” dâhilinde sunulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.

 

“Kurumsal Üye”: “kocaelisehirportali.com”a üye olan ve “kocaelisehirportali.com” dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

 

“Kurumsal Üyelik” (“Üyelik”): “Kurumsal Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “kocaelisehirportali.com”daki “Kurumsal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine, kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ve kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin kocaelisehirportali.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. kocaelisehirportali.com” gerekli görmesi ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle zorunlu durumların meydana gelmesi halinde; “Kurumsal Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

 

“Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği yönetebildiği ve sergileyebildiği kocaelisehirportali.com” ürünüdür.  Bu ürüne sahip olmadan “kocaelisehirportali.com’un  “Kurumsal Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

 

“Standart Mağaza”: “Mağaza” ‘nın 2020 yılında hizmete sunulan ürün sürümüdür.

 

“Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” :  Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş “Pro”, “Pro Plus”, “Pro Premium” tipleri bulunan, 2020 yılı Aralık ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.

 

“Profesyonel Emlak Mağazası”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.

 

“Standart Mağaza” ve “Profesyonel Emlak Mağazası” birlikte “Mağaza” olarak anılacaktır. “Kurumsal Üye”; “Standart Mağaza” veya “Profesyonel Emlak Mağazası” sahibi olmadan “kocaelisehirportali.com’un  sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamaz.

 

“Mağaza Sahibi”: “kocaelisehirportali.com”a bilgilerini girerek Mağaza satın alım işlemini tamamlamış olan “Kurumsal Üye”dir.

 

“Mağaza Kullanıcısı”: “Mağaza Sahibi”nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Mağaza Kullanıcısı” sayısının üst sınırı kocaelisehirportali.com” tarafından belirlenecek olup, “Mağaza Kullanıcısı” sayısına ilişkin üst sınırda kocaelisehirportali.com” dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Belli bir süre “kocaelisehirportali.com”a giriş yapmayan veya kocaelisehirportali.com’u kullanmayan “Mağaza Kullanıcıları”nın üyelikleri kocaelisehirportali.com tarafından kapatılabilir.

 

kocaelisehirportali.com Hizmetleri” (“Hizmetler”): “kocaelisehirportali.com” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kocaelisehirportali.com” tarafından sunulan uygulamalardır. “kocaelisehirportali.com”, “Hizmetler”de dilediği zamanda önceden haber vermeksizin değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

“İçerik”: “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

 

“kocaelisehirportali.com Arayüzü”: kocaelisehirportali.com” ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “kocaelisehirportali.com Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları kocaelisehirportali.com’a ait olan tasarımlar içerisinde “kocaelisehirportali.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları ve mobil uygulama ekranları/sayfalarıdır.

 

kocaelisehirportali.com Veritabanı”: “kocaelisehirportali.com” dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği kocaelisehirportali.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

 

“Bana Özel” sayfası: “Standart Mağaza” kullanan “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Üye”ye özel sayfadır.

 

“Ofisim”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” kullanan “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Üye”ye özel sayfadır.

 

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

 

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

 1. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “kocaelisehirportali.com”da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “kocaelisehirportali.com” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “kocaelisehirportali.com” içeriklerine, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin kocaelisehirportali.com” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Kurumsal Üye Olma

 

4.1 “Mağaza Sahibi” için:

 

4.1.1 “Kurumsal Üye” olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından “Üyelik” başvurusunda bulunmuş olmak ve kocaelisehirportali.com” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış, “İlan Verme Kuralları”na aykırı davranmamış olmak gerekmektedir. kocaelisehirportali.com”, üyeliği aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere “Kurumsal Üye”lik Sözleşmesi’ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve Kurumsal Üye” nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Sisteme yeni bir Mağaza Kullanıcısı tanımlanması sırasında da kocaelisehirportali.com aynı şekilde, ilgili Mağaza Kullanıcısı’nın ve/veya “Mağaza Sahibi” adına işlem yapan kişilerin yetkilendirildiğine ve Kurumsal Üye nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir.

4.1.2 kocaelisehirportali.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Kurumsal Üye”nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “kocaelisehirportali.com”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.1.3 “Kurumsal Üye”, “kocaelisehirportali.com”da ilan vermek ve kocaelisehirportali.com”un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.

 

4.2 “Mağaza Kullanıcısı” için:

4.2.1 “Mağaza Kullanıcısı” daveti, “Mağaza Sahibi”nin davet etmek istediği gerçek kişilere e-posta ile davet göndermesi ile gerçekleşir. Davet gönderilen e-posta adresinin kocaelisehirportali.com” üzerinde herhangi bir üyelikte tanımlı olmaması gereklidir. “Mağaza Kullanıcısı” olma davetini kabul etmek isteyen kişiler, davette yer alan linkteki “Kurumsal Üyelik” formunu doldurup, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak “Mağaza Kullanıcısı” olabilir.

 

4.2.2 “Mağaza Kullanıcısı”nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden “Mağaza Sahibi” de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu nedenle “Mağaza Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı” ile ilişkisi herhangi bir sebeple kesmek istediğinde, derhal bu işlemi “Bana Özel”deki veya “Ofisim”deki “Kullanıcılar” sayfasından gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde “Mağaza Kullanıcısı”nın işlemlerinden ötürü sorumlu olmaya devam edecektir. “Mağaza” Sahibi”, “Mağaza Kullanıcısı”nı “Mağaza”dan çıkartması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın “Kurumsal Üyelik”i pasif duruma düşecektir.

 

4.2.3 “Mağaza Kullanıcısı”, sadece bir “Mağaza”nın kullanıcısı olabileceğinden, farklı bir “Mağaza” altında “Mağaza Kullanıcısı” olamaz.

 

4.2.4 “Mağaza Sahibi”nin “Mağaza”sını kullanıma kapatması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı” “kocaelisehirportali.com”da herhangi bir işlem yapamaz. “Mağaza Kullanıcısı”nın “Üyelik”i de pasif hale gelecektir. “Mağaza” sahibinin tekrar mağazasını açması durumunda, “Mağaza Kullanıcısı”nın üyeliği herhangi bir ek talep gerekmeksizin aktif hale gelir.

 

4.2.5 “Mağaza Kullanıcısı” olan bir üye “Mağaza” açamaz. “Mağaza”sı olan bir “Kurumsal Üye”, farklı bir “Mağaza”ya “Mağaza Kullanıcısı” olarak eklenemez.

 

4.2.6 kocaelisehirportali.com tarafından belirlenen süre boyunca ilan vermeyen veya “kocaelisehirportali.com”a üyelik girişi yapmayan “Kurumsal Üye”, “Mağaza Kullanıcısı” olmaktan kocaelisehirportali.com tarafından çıkarılabilir.

4.2.7 Emlak kategorisindeki “Mağaza”ların kullanıcı sayısı ilan paketi büyüklüğüne göre belirlenecektir. Şöyle ki; “Mağaza”ların kullanıcı sayısı, paketindeki ilan sayısının 10’a bölünmesi ve elde edilen sayıya 2 eklenmesi ile yani (ilan paketi büyüklüğü/10)+2 formülü ile hesaplanacaktır. Bu hesaplamada “Mağaza Kullanıcısı” sayısına “Mağaza Sahibi” dahil olacaktır.

4.2.8 “Mağaza” kullanımlarının güvenliğini arttırmak amacıyla EMLAK kategorisindeki “Kurumsal Üye”lerin “Mağaza Kullanıcısı” olanlardan son 6 aydır kurumsal kullanıcı adı ve şifresi ile kocaelisehirportali.com’a giriş yapmayanlar “pasif kullanıcı” olarak kabul edilecek ve “pasif kullanıcı”lar “Mağaza Kullanıcısı” olanlar arasından başkaca herhangi bir bildirime gerek bulunmaksızın silinecektir.

 

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1 “Kurumsal Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.1  “Kurumsal Üye”, “kocaelisehirportali.com”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “kocaelisehirportali.com”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Üye”, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, “Yetki Belgesi”/”Sertifika” vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip  olmadan ilan yayınlaması nedeniyle  kocaelisehirportali.com’un zarara uğraması halinde; kocaelisehirportali.com’un, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için “Kurumsal Üye”ye rücu hakkı saklıdır.

 

5.1.2 “Kurumsal Üye”, kocaelisehirportali.com’un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kurumsal Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile kocaelisehirportali.com’a bildirimde bulunulması halinde; “Kurumsal Üye”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvan, mağaza bilgileri ile “Mağaza Kullanıcısı” bilgileri, ilan bilgileri ve varsa istenen diğer bilgileri kocaelisehirportali.com” ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

 

5.1.3 “Kurumsal Üye”lerin, “Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendileri tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. “Kurumsal Üye” aynı “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgileri başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplına kayıtlı bulunan “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini kocaelisehirportali.com “Üyelik Hesabı”na tanımlamamalıdır. “Kurumsal Üye” herhangi bir amaçla “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini, başka bir üye, şirket, üçüncü kişi ile, yazılımsal arayüz vb ile paylaşamaz.  Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye”lerin ve/veya kocaelisehirportali.com”Un ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. kocaelisehirportali.com’un böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Kurumsal Üye’ye rücu etme hakkı saklıdır. Mağaza Sahibi ve Mağaza Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat “Kurumsal Üye”, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin “Kurumsal Üye”, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle “Kurumsal Üye”, ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. “Kurumsal Üye”, Mağaza Kullanıcısı veya Mağaza Sahibi gibi, Sözleşme kapsamında belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile kocaelisehirportali.com’a giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; “Kurumsal Üye” derhal durumu kocaelisehirportali.com yetkililerine bildirecektir.

 

5.1.4 “Kurumsal Üye”, “kocaelisehirportali.com” dâhilinde kendisi veya Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, tüketici aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin “kocaelisehirportali.com”da yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. kocaelisehirportali.com, ” Kurumsal Üye” tarafından kocaelisehirportali.com’a iletilen veya “kocaelisehirportali.com” üzerinden “Kurumsal Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde “Kurumsal Üye” yeni ve güncel bilgileri kocaelisehirportali.com’a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde kocaelisehirportali.com”un uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Kurumsal Üye”ye rücu etme hakkı saklıdır.

 

5.1.5 “Kurumsal Üye”, kocaelisehirportali.com’un yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.1.6 “Kurumsal Üye” hukuka uygun yöntem ve amaçlarla “kocaelisehirportali.com” üzerinde ilan yayınlayabilir, işlem yapabilir. “Kurumsal Üye”nin, “kocaelisehirportali.com” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. ” Kurumsal Üye”, “kocaelisehirportali.com”un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, kişisel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “kocaelisehirportali.com” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “kocaelisehirportali.com”a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “kocaelisehirportali.com” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “kocaelisehirportali.com” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “kocaelisehirportali.com” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. kocaelisehirportali.com’un böyle bir durumda uğrayacağı zarar için “Kurumsal Üye”ye rücu etme hakkı saklıdır

 

5.1.7 kocaelisehirportali.com”, “Kurumsal Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve kocaelisehirportali.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, kocaelisehirportali.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine kocaelisehirportali.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup, “kocaelisehirportali.com”un her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

5.1.8 kocaelisehirportali.com” tarafından “Kurumsal Üye” için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz, aksi yönde hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; kocaelisehirportali.com” tarafından üyeliği durdurulabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. Rapor içeriğini konusunda kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

 

5.1.9 “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com” veya kocaelisehirportali.com” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “kocaelisehirportali.com” ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “kocaelisehirportali.com’un ve “kocaelisehirportali.com”a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “kocaelisehirportali.com”dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “kocaelisehirportali.com”’a orantısız yük bindirmesi; “kocaelisehirportali.com”’un kaynak kodlarına veya kocaelisehirportali.com”’un sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “kocaelisehirportali.com”’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, kocaelisehirportali.com” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

 

5.2. “kocaelisehirportali.com”un Hak ve Yükümlülükleri

 

5.2.1 “kocaelisehirportali.com”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “kocaelisehirportali.com”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; kocaelisehirportali.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

 

5.2.2 ”kocaelisehirportali.com” kocaelisehirportali.com’a ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “kocaelisehirportali.com” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Kurumsal Üye”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. kocaelisehirportali.com” “kocaelisehirportali.com” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Kurumsal Üye” kocaelisehirportali.com’u ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “kocaelisehirportali.com”u ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır.

 

(i)  “Kurumsal Üye”’nin “kocaelisehirportali.com” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Kurumsal Üye”nin “Üyelik Sözleşmesi”nde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;

 

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) “kocaelisehirportali.com” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;

(vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından;

(vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sını ve/veya kocaelisehirportali.com’u kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Kurumsal Üye” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

5.2.3 kocaelisehirportali.com”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Kurumsal Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, kocaelisehirportali.com”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

 

5.2.4 “kocaelisehirportali.com”un üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya kocaelisehirportali.comlara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Kurumsal Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “kocaelisehirportali.com” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “kocaelisehirportali.com” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.5 “kocaelisehirportali.com”, “kocaelisehirportali.com”un işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “kocaelisehirportali.com” bu mesajı giren “Kurumsal Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. kocaelisehirportali.com, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Kurumsal Üye”ye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

5.2.6 “kocaelisehirportali.com”, ilan sayfaları da dâhil olmak üzere “kocaelisehirportali.com”da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

 

5.2.7 “kocaelisehirportali.com”un “kocaelisehirportali.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “kocaelisehirportali.com”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.8 “Kurumsal Üye”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte “Kurumsal Üye” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; kocaelisehirportali.com” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Kurumsal Üye”nin üyeliğine statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce kocaelisehirportali.com” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için kocaelisehirportali.com” mağazanın kapatılması da dâhil uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından kocaelisehirportali.com”, kendi takdirine bağlı olarak, “Kurumsal Üye”nin kocaelisehirportali.com üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

 

5.2.9 “kocaelisehirportali.com”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. kocaelisehirportali.com”u Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. kocaelisehirportali.com”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “kocaelisehirportali.com’un kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. kocaelisehirportali.com ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili kocaelisehirportali.com” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

 

 1. Gizlilik Politikası

 

6.1 “kocaelisehirportali.com”da “Kurumsal Üye”lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. kocaelisehirportali.com” “Kurumsal Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Kurumsal Üye”, ilanla ilgili olarak Satıcı ile Alıcı arasında mesajlaşmanın yapılabilmesi için Alıcı sıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı sıfatıyla kendisinin telefon numarasının Satıcı ile paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2 “Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından kocaelisehirportali.com’a girilen verileri kocaelisehirportali.com” tarafından “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında; “kocaelisehirportali.com’un fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sayfası ziyaret edilmelidir. kocaelisehirportali.com” Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler kocaelisehirportali.com’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve “Üye” için bağlayıcı olur. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, kocaelisehirportali.com’dan bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

 

6.3 “Üye”, “kocaelisehirportali.com” dâhilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya kocaelisehirportali.com”in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, “kocaelisehirportali.com”un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “kocaelisehirportali.com”un bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.4 “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5 “Üye”, kocaelisehirportali.com” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indekslenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.6 “Üye” ilan verirken veya kocaelisehirportali.com” kocaelisehirportali.com’u kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.7 Kurumsal üye müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, kocaelisehirportali.com’un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

“kocaelisehirportali.com” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “kocaelisehirportali.com’un (sınırlı olmamak kaydıyla “kocaelisehirportali.com Veritabanı”, “kocaelisehirportali.com Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “kocaelisehirportali.com”in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) kocaelisehirportali.com’a aittir ve/veya “kocaelisehirportali.com” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır “Üye”ler, “kocaelisehirportali.com” hizmetlerini, “kocaelisehirportali.com” bilgilerini ve “kocaelisehirportali.com”un fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya “kocaelisehirportali.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “kocaelisehirportali.com Kullanım Koşulları” dâhilinde “kocaelisehirportali.com” tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde “kocaelisehirportali.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin akdi ile kocaelisehirportali.com”, “kocaelisehirportali.com’un “Üyelik Sözleşmesi” koşulları çerçevesinde ve “Hizmetler”den faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin “Kurumsal Üye”’ye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.

 

 1. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

 

“kocaelisehirportali.com”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni, eklerini ve/veya herhangi bir maddesini uygun göreceği herhangi bir zamanda “kocaelisehirportali.com”da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “kocaelisehirportali.com”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, mevcut hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 1. Mücbir Sebepler

 

Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ne kocaelisehirportali.com ne de Kurumsal Üye, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması durumunda, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılırlar. Mücbir sebep, mağdur olan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki, bir Tarafın fiilini geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle getiren veya fiilin ifası mümkün olsa dâhi, edimler arasındaki dengeyi bir Taraf aleyhine aşırı ölçüde bozan olgular anlamına gelir. Mücbir sebep halinde mağdur Taraf diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve mücbir sebebin özelliğine göre edimin geçici veya sürekli olarak imkânsız hâle gelip gelmediğini ya da edimler arasındaki dengenin kendisi aleyhine aşırı ölçüde bozulduğunu, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirecektir.

 

Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası geçici olarak imkânsızlaşmış ise, mücbir sebep nedeniyle edimini ifa etmesi imkânsız hâle gelen Taraf, (i) edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecek, (ii) diğer Taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Taraflar, geçici ifa imkânsızlığının 30 günden fazla sürmesi hâlinde her iki Tarafın, Sözleşmeyi tazminat veya herhangi bir ek yükümlülük olmaksızın feshetme hakkı bulunacağını kabul ederler.

 

Mücbir sebep nedeniyle edimin ifası sürekli olarak imkânsız hâle gelmiş ise, Türk Borçlar Kanunu madde 136 uyarınca borç, edimin ifasının imkânsız hâle geldiği tarihte kusursuz ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erecek ve kanuni hükümler uygulama alanı bulacaktır.

 

Mücbir Sebep meydana gelmiş ve ancak edimin ifası geçici yahut sürekli olarak imkânsızlaşmamış ve fakat edimler arasındaki denge bir taraf aleyhine aşırı ölçüde bozulmuş ise, mücbir sebepten etkilenen Taraf, öncelikle edimler arasında bozulan dengenin yeniden tesis edilebilmesi adına karşı Tarafa yazılı olarak bir müzakere talebinde bulunacak ve Taraflar, mahkeme yoluna başvurmaksızın uyarlama şartlarının aralarında düzenlenmesi hususunda müzakere yürüteceklerdir. İlgili müzakere talebinin alınmasından itibaren 30 gün içinde sürecin anlaşma ile sonuçlanmaması hâlinde, kendisi aleyhine edim dengesi bozulan Tarafın mahkemeye başvurmak suretiyle uyarlama talep etmesi mümkün olacaktır. Taraflar para borcunun ifasının imkânsızlaşmayacağını kabul ve beyan ederler.

 

Kurumsal Üye, ediminin ifasının objektif olarak mümkün olduğu durumlarda, mevzuat değişikliği nedeniyle kendisine getirilen ek yükümlülüklerin mücbir sebep olarak addedilemeyeceğini, bu sebeple Sözleşme hükümlerinde değişiklik talep etmesinin mümkün olmayacağını kabul eder.

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile “kocaelisehirportali.com”da yer alan kurallar ve şartlar, “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması “Üyelik Sözleşmesi”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

 

 1. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

“Kurumsal Üye”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile “Üyelik Sözleşmesi”nin ayrılmaz parçası olan eklerin  “Ek-1 Kullanım Koşulları,Ek-2 Gizlilik Politikası,Ek-3 kocaelisehirportali.com Hizmetleri , Ek-4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, Ek-6 kocaelisehirportali.com Hizmetler Kategorisi Kuralları, Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları“, Ek-8 Reklam Kuralları ve ayrıca “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, “Kurumsal Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

 

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Gizlilik Politikası

Ek-3 kocaelisehirportali.com Hizmetleri

Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler

Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Ek-6 kocaelisehirportali.com Hizmetler Kategorisi Kuralları

Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları

Ek-8 Reklam Kuralları

Ek-1 Kullanım Koşulları

 

 1. KULLANIM KOŞULLARI

 

kocaelisehirportali.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. kocaelisehirportali.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “kocaelisehirportali.com”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “kocaelisehirportali.com”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “kocaelisehirportali.com”u kullanmaktan vazgeçiniz.

 

1.1.İşbu “kocaelisehirportali.com’un sahibi “Alikahya Atatürk Mh Güneysu Cad  no:20 İzmit Kocaeli” adresinde mukim İhsan AĞÇAY (bundan böyle kısaca “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır)’dir. “kocaelisehirportali.com”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, kocaelisehirportali.com” tarafından sağlanmaktadır.

 

1.2. “kocaelisehirportali.com” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “kocaelisehirportali.com”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “kocaelisehirportali.com ”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “kocaelisehirportali.com” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “kocaelisehirportali.com”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “kocaelisehirportali.com” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” kocaelisehirportali.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; kocaelisehirportali.com’u kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

 

 1. TANIMLAR

 

kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “kocaelisehirportali.com”un “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “kocaelisehirportali.com”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “kocaelisehirportali.com”a üye olan ve “kocaelisehirportali.com” dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “kocaelisehirportali.com”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin kocaelisehirportali.com” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin kocaelisehirportali.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. kocaelisehirportali.com” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”: Üye’nin “kocaelisehirportali.com” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda kocaelisehirportali.com’a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “kocaelisehirportali.com” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

 

kocaelisehirportali.com Hizmetleri” (“Hizmet”): “kocaelisehirportali.com” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kocaelisehirportali.com” tarafından sunulan uygulamalardır. “kocaelisehirportali.com”, “kocaelisehirportali.com” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “kocaelisehirportali.com”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

“İçerik”: “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

 

“kocaelisehirportali.com Arayüzü” : kocaelisehirportali.com ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “kocaelisehirportali.com Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları kocaelisehirportali.com’a ait olan tasarımlar içerisinde “kocaelisehirportali.com” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

 

kocaelisehirportali.com Veritabanı” : “kocaelisehirportali.com” dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği kocaelisehirportali.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

 

 1. kocaelisehirportali.com HİZMETLERİ

 

3.1. “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler tarafından “kocaelisehirportali.com Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “kocaelisehirportali.com Veritabanı” üzerinden “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

 

3.2. “kocaelisehirportali.com” içerisinde “Kullanıcı”ların, “Üye” ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

 

3.3. “kocaelisehirportali.com” dâhilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

 

3.4. “kocaelisehirportali.com” dâhilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “kocaelisehirportali.com” dâhilinde erişilen “İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “kocaelisehirportali.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

 

 1. kocaelisehirportali.com”un KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

4.1. “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “kocaelisehirportali.com” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “kocaelisehirportali.com” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.2. “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler tarafından “kocaelisehirportali.com Veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “kocaelisehirportali.com”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “kocaelisehirportali.com”un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

 

4.3. “KULLANICI” “kocaelisehirportali.com” dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 

4.4. “Kullanıcı”lar “kocaelisehirportali.com” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “kocaelisehirportali.com”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.5. “Kullanıcı”lar, “kocaelisehirportali.com” dâhilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “kocaelisehirportali.com”un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

4.6. “kocaelisehirportali.com”, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Kullanıcı”ların “kocaelisehirportali.com” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

 

4.7. “kocaelisehirportali.com”, “Kullanıcı” bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “kocaelisehirportali.com” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “kocaelisehirportali.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ”kocaelisehirportali.com” süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

 

4.8. kocaelisehirportali.com, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının kocaelisehirportali.com’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

4.9. “kocaelisehirportali.com” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “kocaelisehirportali.com”un “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “kocaelisehirportali.com’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.10. kocaelisehirportali.com”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve kocaelisehirportali.com Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, kocaelisehirportali.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine kocaelisehirportali.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “kocaelisehirportali.com’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.11. “kocaelisehirportali.com”un bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, “kocaelisehirportali.com”un iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar kocaelisehirportali.com’un takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi kocaelisehirportali.com, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra kocaelisehirportali.com’un kullanımına izin verilebilir. “Site”nin ve “kocaelisehirportali.com”daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ” “kocaelisehirportali.com”un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; kocaelisehirportali.com”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

 

4.12. “kocaelisehirportali.com”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “kocaelisehirportali.com”un sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Bu “kocaelisehirportali.com” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “kocaelisehirportali.com’un (sınırlı olmamak kaydıyla “kocaelisehirportali.com Veritabanı”, “kocaelisehirportali.com Arayüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “kocaelisehirportali.com”un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) kocaelisehirportali.com’a ait ve/veya “kocaelisehirportali.com” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Kullanıcı”lar, “kocaelisehirportali.com” hizmetlerini, “kocaelisehirportali.com” bilgilerini ve “kocaelisehirportali.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “kocaelisehirportali.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dâhilinde “kocaelisehirportali.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “kocaelisehirportali.com”un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

İşbu “Kullanım Koşulları” dâhilinde “kocaelisehirportali.com” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “kocaelisehirportali.com”; “kocaelisehirportali.com” hizmetleri, “kocaelisehirportali.com” bilgileri, “kocaelisehirportali.com” telif haklarına tabi çalışmaları, “kocaelisehirportali.com” ticari markaları, “kocaelisehirportali.com” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 1. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 

“kocaelisehirportali.com”, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu “Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda “kocaelisehirportali.com”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Kullanım Koşulları” “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “kocaelisehirportali.com”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu “Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Kullanım Koşulları” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

 

İşbu “Kullanım Koşulları” “kocaelisehirportali.com” tarafından “kocaelisehirportali.com”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kullanıcı”lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri kocaelisehirportali.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 

EK-2 GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, kocaelisehirportali.com (“kocaelisehirportali.com” veya İhsan AĞÇAY“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan https://kocaelisehirportali.com /  adresinde yer alan web sitesinin, (“kocaelisehirportali.com”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır.

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:

 

 • Onay alınacağını,
 • Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın kocaelisehirportali.com’u kullanamayacağını,

 Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

 

kocaelisehirportali.com, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

 

kocaelisehirportali.com, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

 

Google AFS reklamlarının kocaelisehirportali.com’a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

 

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

 

kocaelisehirportali.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman kocaelisehirportali.com üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. “kocaelisehirportali.com”un Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler kocaelisehirportali.com’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://banaozel.kocaelisehirportali.com’/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

EK – 3 kocaelisehirportali.com” HİZMETLERİ

 

kocaelisehirportali.com; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda “Kullanıcı”ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. kocaelisehirportali.com’un hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “kocaelisehirportali.com”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “kocaelisehirportali.com”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

 

 1. “kocaelisehirportali.com” İLAN HİZMETLERİ

 

1.1. “Üye”, “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden “kocaelisehirportali.com” tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve kocaelisehirportali.com Veritabanı’na yükleyecektir.

 

1.2 “kocaelisehirportali.com”, “Üye” tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların “kocaelisehirportali.com”da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. “kocaelisehirportali.com”, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “kocaelisehirportali.com”da yayınlayacaktır.

 

1.3 “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “kocaelisehirportali.com”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. “kocaelisehirportali.com” bahsi geçen duruma ilişkin “Üye”ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde “Üye” de ödemiş olduğu bedelin iadesini “kocaelisehirportali.com”dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1.4 “kocaelisehirportali.com”, “Üye”nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve kocaelisehirportali.com” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. “Üye”, bu konuda kocaelisehirportali.com’a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

 

1.5 “Üye”, “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1.6 “Üye”, “kocaelisehirportali.com”da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, “kocaelisehirportali.com”un altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin “kocaelisehirportali.com”da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1.7 “Üye”, “kocaelisehirportali.com”da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Üye”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Üye”ler için “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan “Üye”liğini askıya alabilir, “Üye”likten çıkarabilir, “Üye”likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

 

1.8 “Üye”, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1.9 “Üye”, seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1.10 “Üye”, kendisine ait ilanlarını “kocaelisehirportali.com”un “Mağazalar” bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte “kocaelisehirportali.com” üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, “kocaelisehirportali.com”un “Mağazalar” bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

 

1.11 kocaelisehirportali.com’u kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “kocaelisehirportali.com”da sadece bir üyelik hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin kocaelisehirportali.com tarafından tespit edilmesi halinde; “Üye”nin tüm “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesapları”, kocaelisehirportali.com tarafından durdurulabilir veya askıya alınabilir veya bu üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir sebeple “Üye”likten çıkarılmış veya “Üye”liği durdurulmuş veya üyeliği askıya alınmış kullanıcının kocaelisehirportali.com’a girmek için yeni üyelik hesabı açması ve bu yeni üyeliğinin kocaelisehirportali.com tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesapları”nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını kocaelisehirportali.com saklı tutmaktadır.

 

 1. “Kocaelisehirportali.Com” Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

 

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip “Üye”lerin “kocaelisehirportali.com”un alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde kocaelisehirportali.com’a bildirilmesi durumunda “Alıcı” tarafından kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transfer edilmesi, eğer “Satıcı” borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı” tarafından kocaelisehirportali.com’a bildirilirse; “Alıcı” tarafından kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde “Alıcı”ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve “kocaelisehirportali.com”da detayları açıklanan sistemdir.

 

Aşağıdaki hükümler, “kocaelisehirportali.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ni kullanan “Alıcı” ve “Satıcı” sıfatına sahip olan “Üye”lerin hak ve yükümlülükleri ile “kocaelisehirportali.com”un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

 

“kocaelisehirportali.com Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanan “Satıcı”lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan “Satıcı”ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

 

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 

2.1.1 “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Alıcı”; “kocaelisehirportali.com”da ilanları gösterilen “Satıcı”ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini kocaelisehirportali.com internet “kocaelisehirportali.com”un alt yapısını kullanarak yapar. “Alıcı”nın “kocaelisehirportali.com” üzerinden kocaelisehirportali.com’un internet “kocaelisehirportali.com”una ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, “Satıcı” ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. “Alıcı” bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

 

2.1.2 “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı”; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde “Alıcı” tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, “Teklif Ver” butonunu kullanarak, “Alıcı” ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek “Satıcı”ya teklifini yapar. “Alıcı”nın yapacağı bu teklif “Satıcı”nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. “Satıcı”nın “Alıcı”nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden “Alıcı”nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak “Alıcı”nın “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”nda görüntülenir. “Satıcı” kabul veya red beyanını “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”nı kullanarak yapmak zorundadır. “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin “kocaelisehirportali.com”un hiçbir sorumluluğu yoktur. “Satıcı” tarafından “Alıcı”nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin “Alıcı” tarafından kocaelisehirportali.com’un “Güvenli Hesabı”na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nde “Satıcı” ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

 

2.1.3 “Alıcı”, kocaelisehirportali.com” üzerinden “kocaelisehirportali.com” internet “kocaelisehirportali.com”una ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile “Satıcı” tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, “Alıcı” tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde “kocaelisehirportali.com Güvenli Hesabi”na yatırılmaması,”Satıcı”nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin  .2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında “Alıcı”ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

 

2.1.4 “Alıcı”, “kocaelisehirportali.com” üzerinden  “kocaelisehirportali.com”un internetine  ” ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının “kocaelisehirportali.com’un “Güvenli Hesabı” dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; kocaelisehirportali.com’un işbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; “Alıcı” ve “Satıcı”nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. kocaelisehirportali.com, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek “Alıcı”ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, “kocaelisehirportali.com” tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında “kocaelisehirportali.com”un ilgili bölümünden “Alıcı”ya duyurulmaktadır. “Alıcı” taksitli ödemeye karar verir ise,  “kocaelisehirportali.com”un ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

 

2.1.5 “Alıcı”, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde “Satıcı” ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla kocaelisehirportali.com’un, Güvenli Hesabı”na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. “Alıcı”, “Satıcı”ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp “Güvenli Hesap”taki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına transferi için “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü “Satıcı”ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde “kocaelisehirportali.com”un Güvenli Hesabı”nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak “Satıcı”nın ürünü geri aldığına dair ” kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunması halinde “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dâhil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, “kocaelisehirportali.com” tarafından “Satıcı”nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve “kocaelisehirportali.com Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için “kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, kocaelisehirportali.com dâhilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.1.6
“Alıcı”, “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında kocaelisehirportali.com’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

2.1.7 “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın kocaelisehirportali.com’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı” nın parası üzerinde “kocaelisehirportali.com”un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya “kocaelisehirportali.com”un ilgili yerlerinde belirtilen “kocaelisehirportali.com”un ve “kocaelisehirportali.com”da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. “Satıcı” satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu “kocaelisehirportali.com”un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

 

2.2.2 “Satıcı”, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan “Alıcı”ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

2.2.3 “Satıcı”, “Alıcı”nın “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na parayı göndermesi halinde “Alıcı”ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini “Alıcı” ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

2.2.4 “Satıcı”, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde kocaelisehirportali.com’a yapılan taleplere karşı kocaelisehirportali.com’u her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.2.5 “Satıcı”, işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, kocaelisehirportali.com tarafından yönetilen “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve “Alıcı” tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “Alıcı” tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın ürünü teslim alıp, “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”ndaki ürün bedelinin “Satıcı”nın hesabına iletilmesi için kocaelisehirportali.com’a bildirimde bulunabileceğini veya “Satıcı” tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti “Satıcı”ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için kocaelisehirportali.com’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. “Satıcı”, “Alıcı”nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kocaelisehirportali.com’un, “Satıcı”nın “Alıcı”ya yolladığı ürün ve hizmeti “Alıcı”nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Alıcı” tarafından “Satıcı”ya iletilmesi için kocaelisehirportali.com’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. “Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “kocaelisehirportali.com” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.2.6 “Satıcı”, “Alıcı”ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin “Alıcı”ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, kocaelisehirportali.com” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri kocaelisehirportali.com Üye Hesabı” üzerinden “kocaelisehirportali.com”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.2.7 “Satıcı”, “Alıcı”nın kendisine havale edilmesi için “kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve “Alıcı”nın işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra “Satıcı”nın “-kocaelisehirportali.com’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte “”kocaelisehirportali.com’un Güvenli Hesabı”nda bulunan “Alıcı” ve/veya “Satıcı”nın parası üzerinde kocaelisehirportali.com’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

 1. LİSTELEME HİZMETLERİ

3.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “kocaelisehirportali.com’da yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; kocaelisehirportali.com” “kocaelisehirportali.com”un dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından kocaelisehirportali.com” tarafından belirlenen sıra dahilinde kocaelisehirportali.com” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; kocaelisehirportali.com” veritabanına gelen sorguların kocaelisehirportali.com” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

 

3.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda kocaelisehirportali.com” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

 

 1. Mağaza Sayfaları Hizmetleri

4.1 “Üye”lerin kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin kocaelisehirportali.com tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

 

4.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları “kocaelisehirportali.com”un ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

 

 1. Doping

5.1 Üye”ler kocaelisehirportali.com dâhilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde kocaelisehirportali.com kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla kocaelisehirportali.com” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

 

5.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti kocaelisehirportali.com tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin kocaelisehirportali.com kaynaklı sayfa hatalarından yada kocaelisehirportali.com veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı kocaelisehirportali.com tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

 

5.3 Doping içerik ve ücretleri kocaelisehirportali.com tarafından belirlenir.

kocaelisehirportali.com söz konusu içerik ve ücretleri “kocaelisehirportali.com”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda kocaelisehirportali.com ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

 

5.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının kocaelisehirportali.com tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan doping’lerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

5.5 kocaelisehirportali.com tarafından “kocaelisehirportali.com”da sunulan doping hizmetlerine “Doping” sayfasından ulaşılabilir.

 

 1. Ek Hizmetler

“Üye”ler, yukarıda sayılan temel “hizmet”lere ek olarak “kocaelisehirportali.com”dan duyurulan ve kullanım koşulları “kocaelisehirportali.com’un ilgili kısımlarında belirtilen “Hizmet”lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. “Üye”ler “kocaelisehirportali.com” tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve “kocaelisehirportali.com”un ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin “kocaelisehirportali.com”un ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. Kampanyalar ve Teklifler

7.1 “kocaelisehirportali.com”da yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi kocaelisehirportali.com’a aittir. kocaelisehirportali.com”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, ”kocaelisehirportali. com”u kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı”nı kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir kocaelisehirportali.com Üyelik Hesabı” açarak veya mevcut diğer kocaelisehirportali.com Üyelik Hesaplarını” kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; üyeliği/üyelikleri kocaelisehirportali.com” tarafından sona erdirilebilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.

 

7.2 kocaelisehirportali.com, zaman zaman “Mağaza”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Mağaza”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Üye”ye kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. kocaelisehirportali.com tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

 

7.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin kocaelisehirportali.com tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

 

7.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Kurumsal Üye” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Mağaza”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

 

7.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Üye’liğin kocaelisehirportali.com tarafından veya Kurumsal Üye tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.

 

EK-4 İLAN VERME KURALLARI VE İLAN VERİLMESİ YASAKLI ÜRÜNLER

 

Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

kocaelisehirportali.com’ “kocaelisehirportali.com”da ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. kocaelisehirportali.com, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, “kocaelisehirportali.com”un ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. kocaelisehirportali.com’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle kocaelisehirportali.com tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanya ve tekliflere ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez.

Kullanıcı’lar, “kocaelisehirportali.com” dâhilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “kocaelisehirportali.com”un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

 

İlan verenler, ilanlarından kocaelisehirportali.com tarafından uygun görülenlerin; kocaelisehirportali.com’un belirleyeceği süre boyunca “Efsane İlanlar” ya da “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca kocaelisehirportali.com tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.

İlan fiyat tarihçesi özelliği ile ilanların tüm fiyat değişiklikleri, favoriye eklenme tarihinden itibaren favorisine ekleyen kullanıcılar tarafından takip edilebilir.

 

İLAN VERME KURALLARI – EMLAK

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece gayrimenkul hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümlerde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve ürüne ait fotoğrafların eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar, videolar ve 3 Boyutlu Tur görüntüsü, satılan / kiralanan gayrimenkule ait olmalıdır. Yayınlanan içerikler, fotoğraf, video veya link olarak ilana eklenen 3 Boyutlu Tur görüntüler hakkında “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (metrekare, oda sayısı, bulunduğu kat, fiyat v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafı / fotoğrafları kullanılmamalıdır.

Bir gayrimenkulü satmak için ayrı, kiralamak için ayrı ilan verilmelidir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık detayları bulunamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Aynı sitede veya blokta bulunan ve aynı özellikleri taşıyan gayrimenkuller için ayrı ilan girişi yapılmaması, tek bir ilan verilmesi ve bu ilanın açıklamasında aynı konumda farklı dairelerin de olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı özellikte ikinci ilan girişi mükerrer (aynı kayıt) sayılmaktadır.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı konumda dahi olsa aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Emlak ilan girişleri mutlaka mal sahibi tarafından veya mal sahibinin onayı alınarak yapılmalıdır. Bu sorumluluk ilan verene aittir. Mal sahibinin itirazı doğrultusunda üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Satılık veya kiralık gayrimenkuller için temsili fiyat verilmemelidir.

Borcu ile beraber devredilmek istenen Daire ilanlarınızı Devren Satılık Konut kategorisinden vermenizi öneriyoruz. Eğer Konut/Satılık kategorisinden ilanınızı yayınlamak istiyorsanız fiyat alanında tüm borçları ile beraber toplam tutarın yazılması gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ve mail adreslerini belirtmemeleri gerekir

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

Banka’lara ait olan emlakların ilanları sadece Banka’lar tarafından “Bankadan Emlak” paketi satın alınarak kocaelisehirportali.com’da yayınlanabilir. Bireysel ya da Mağaza paketi alan kurumsal üyeler Banka’lara ait emlaklar için kocaelisehirportali.com da ilan yayınlayamaz. Yayınlamaları halinde ilan yayından kaldırılır ve Mağaza kapatılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

Günlük Kiralık İlan yayınlayanlar; 22/11/2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni düzenlemelere, yasal mevzuata ve kocaelisehirportali.com’daki İlan Yayınlama Kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden günlük kiralık ilan yayınlayanlar hakkında uygulanacak cezalardan münhasıran Günlük Kiralık İlan Veren sorumlu olacaktır.

Konut> Kiralık kategorisinde sadece aylık kiralık ilanlar verilebilir. Günlük, haftalık vb. kiralık ilanların Günlük Kiralık kategorisinden verilmesi gerekmektedir.

Günlük kiralık dairelerde, fiyat kriterine günlük kiralama bedeli girilmelidir.

İlanın işyeri ya da konut olarak değerlendirilmesinin kararı ilan verenin sorumluluğundadır. Seçilmiş kategori doğru olarak kabul edilir, ilan verme kurallarına aykırı bir durum yer almıyor ise ilan yayına alınır.

Her farklı taşınmaz için ayrı ilan verilmelidir. Farklı konumdaki, taşınmazlar için toplu satış yapılamamaktadır.

Turistik Tesis kategorisinde sadece turistik bir tesisin tamamı kiralanabilir ya da tamamının satışı yapılabilir.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – VASITA

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece araç / ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan araca ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, km, model, vites vb.) doğru bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilerin doğruluğu ilan verenin sorumluluğundadır.

Girilen aracın kategori, marka ve model seçimi üyenin sorumluluğunda olup, hatalı seçimden kaynaklı ilanın ret olması halinde ilan hakkı kaybolur ve yeni bir hak tanımlaması yapılmaz.

Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir araca / ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ilanda hem satılık hem kiralık içerik girilemez.

Sadece sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Aynı marka ve modele ait farklı araçlar / ürünler için ayrı ilan girişi yapılması ve araçların her birinin kendine ait fotoğraflarının çekilerek ilan verilmesi gerekmektedir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz. Bu işlemi gerçekleştiren üyelerin ilanları mükerrer olarak algılanıp, bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Platforma yapılan araç / ürün girişlerinde mutlaka mal sahibinin onayı alınmalıdır.

Satılık veya kiralık araçlar / ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Kiralık araç kategorisinde, fiyat kriterine sadece günlük kiralama bedeli girilmelidir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

Vasıta kategorisinde araçların parçaları ayrı ayrı satılamaz. Parça satışı sadece yedek parça kategorisi altında yapılmaktadır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ

 

“Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.

Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir. Örnek: Farklı ayakkabı numaraları ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi yapılması gereklidir. Aynı ilan altında tüm ayakkabı numaraları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilemez.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.

Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

Kiralık olarak verilmek istenilen ilanlar, eğer ilgili kategorisinde kiralık seçeneği yok ise Diğer Her Şey> Diğer kategorisinden verilmelidir.

Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.

İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.

Airsoft silahların satışında açıklama bölümüne “Ateşli silaha çevrilemez, 18 yaşından küçüklere satılamaz.” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; “kocaelisehirportali.com”un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com’un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – YEDEK PARÇA, AKSESUAR, DONANIM & AYARLAMA

“Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.

Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; “kocaelisehirportali.com”un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com’un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – HAYVANLAR ALEMİ

İlan verebilmek için Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ilgili hayvan hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Evcil hayvanlar satışı yapılamaz. Satışa yönelik faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.

Sahiplendirmek için verilen ilanların açıklama bölümünde “Aşı, mama, veteriner parası talep edilmeyecektir. Tamamen ücretsiz sahiplendirilecektir.” bu ve bu anlamdaki ibarelerin eklenmesini gerekmektedir.

Kurumsal üyeler evcil hayvanlar kategorisine kesinlikle ilan girişi yapamazlar.

Evcil hayvanlar kategorisinde yayınlanmak istenen hayvana ait fotoğraf ve/veya video olması zorunludur. Yayınlanan fotoğraflar ve videolar ilgili hayvana ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (renk, cins vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir hayvana ait sadece bir ilan verilebilir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Hayvanlar aleminde satışına izin verilen hayvanlar ve aksesuarları için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; “kocaelisehirportali.com”un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com’un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – İŞ MAKİNELERİ&SANAYİ

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün / araç hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne, araca ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (model, fiyat vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir ürüne/ araca ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürünü hem kiralık hem de satılık olarak ilan vermek istenildiğinde, kiralık için ayrı, satılık için ayrı ilan verilmesi gerekmektedir.

Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

Aynı marka ve modele ait farklı ürünler / araçlar için ayrı ilan girişi yapılması gerekmektedir.

Satılık veya kiralık ürünler / araçlar için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Satılan ya da kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez. Satış işleminin devam ettiği izlenimi yaratan ya da tüketiciyi aldatma ve yanıltma ihtimali yaratabilecek “opsiyonlanmıştır’, “kaporası alınmıştır”, “satılmıştır”, “ilginiz için teşekkürler” gibi ya da bunlara benzer anlamda ibareler içeren ilanlar yayına alınmaz, yayında olan ilanlar yayından kaldırılır.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

İlan verirken Güvenli E-Ticaret (GET) seçeneğini tercih ederek ilan vermek isteyen Satıcı; yukarıdaki kurallara ilaveten aşağıdaki maddelere uygun davranmayı kabul eder:

 

Satıcı, iade edilen kargoyu teslim almak zorundadır. İade edilen ürünle ilgili herhangi bir sorunun varlığına dair ürünü kargo görevlisinin yayında kargoyu açarak tutanak tutulmasını sağlayabilir, böylece herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle Alıcı’ya karşı hukuki yollara müracaat etmek isterse, elindeki tutanağı kullanabilir. Satıcı iade edilen kargoyu teslim almasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ürüne ilişkin herhangi bir şikayeti hakkında Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemeye veya savcılığa başvurduğunu gösteren evrakı kocaelisehirportali.com’a sunmaması halinde, ürün bedelinin Alıcı’ya iade edilmesini kabul etmektedir. Bu durumda ürün bedelinin Alıcı’ya iadesine ilişkin kocaelisehirportali.com’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’a karşı şikayet/dava yoluna başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Satıcı; internet sitesi üzerinden satış gerçekleştirerek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) kapsamında “Satıcı”  ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Hizmet Sağlayıcı” olduğunu, her iki düzenleme kapsamında satıcı ve hizmet sağlayıcı tanımı altında tanımlanan hak ve yükümlülüklere tabi olduğunu; hiçbir koşulda TKHK’da tanımlanan “Tüketici” olmadığını, dolayısıyla tüketiciler için belirlenen hak ve yükümlülüklere tabi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; “kocaelisehirportali.com”un Yer Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla; ilanı yayınlanan ürünlerin satışı için elektronik ticaret ortamı sunduğunu ve güvenli elektronik ticaret sürecini yönettiğini, ilanı yayınlanan ürünlerle ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi gibi herhangi bir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple ürünle ilgili tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere her tür talep ve şikayetin tek muhatabının Satıcı olduğunu;  ürün’ün ayıplı olup olmadığı, tedariki, teslimi, iadesi de dahil hiçbir aşamada kocaelisehirportali.com’un hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını, kocaelisehirportali.com’un sayılan işlemlere taraf olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı; Güvenli Elektronik Ticarete ilişkin işbu Sözleşmenin Ticari amaçla yapıldığını, dolayısıyla uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Mahkemelerinin görevli sayılamayacağını, genel yetkili Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

 

İLAN VERME KURALLARI – İŞ İLANLARI

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar içerikle uyumlu olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı web sitelerinin link ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Yurt dışında istihdam etmek için iş/eleman arama ilanları verilemez.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları – Özel Ders Verenler

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece kişisel bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar kişiye ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İş arama ilanı olması sebebi ile tercümanlık, çeviri hizmetleri tek başına ilan olarak verilemez.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Kamu personelleri tarafından özel ders ilanı verilemez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

İlan Verme Kuralları – Yardımcı Arayanlar

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece iş hakkındaki bilgiler yer almalıdır.

İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.

Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar işe ait olmalıdır.

İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde doğru bilgiler yer almalıdır.

Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.

Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.

kocaelisehirportali.com’da bir işe ait sadece bir ilan verilebilir.

Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.

Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.

İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır.

İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.

Yardımcı olarak çalışmak isteyenler iş aradıklarına ilişkin ilan veremez.

İlan verme aşamasında, ilana ait kocaelisehirportali.com’ tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. kocaelisehirportali.com’ hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

13 Eylül 2018 tarihli “Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre danışmanlık sözleşmelerine dair ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.

Önemli Bilgilendirmeler:

İlan verilirken girilen adres bilgileri kocaelisehirportali.com’’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.

 

kocaelisehirportali.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.

 

EK – 5 KULLANICI PROFİLİNDE DEĞİŞİKLİK

 

kocaelisehirportali.com’  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Kullanıcı”: “kocaelisehirportali.com’a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“Üye”: kocaelisehirportali.com üye olan ve “kocaelisehirportali.com” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: “kocaelisehirportali.com”ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “kocaelisehirportali.com”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “kocaelisehirportali.com” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Alıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” hizmetini kullanmak suretiyle; “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” üzerinden “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan “Üye”.

“Satıcı”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Ticaret” hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri “Üye”ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi “Üye”.

“Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” (Kısaca “GET”): “Alıcı” ve “Satıcı” arasında düzenlenen satış akdinin “ödemeye” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “kocaelisehirportali.com” tarafından sağlanan hizmet.

kocaelisehirportali.com Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “kocaelisehirportali.com” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “kocaelisehirportali.com” tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. “kocaelisehirportali.com”, “kocaelisehirportali.com” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “kocaelisehirportali.com” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, “kocaelisehirportali.com” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “kocaelisehirportali.com”dan “Üye”ye duyurulur.

Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte kocaelisehirportali.com” üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, “Üye”ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, “Üye”lerin ve “Kullanıcı”ların diğer “Üye”ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen “Üye”lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece “Üye”lere ve kocaelisehirportali.com’a aittir. “Üye”ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece “kocaelisehirportali.com” “Hizmet”leri ve “kocaelisehirportali.com”u kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken “Üye”lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan “Üye”ye aittir. “kocaelisehirportali.com” Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “kocaelisehirportali.com”un söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

“Üye”ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili kocaelisehirportali.com’un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve kocaelisehirportali.com’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

“Üye”ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir “üye”ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. “Üye”nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde “Üye”ler kocaelisehirportali.com’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Üye”nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde “kocaelisehirportali.com”un söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin kocaelisehirportali.com” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın kocaelisehirportali.com’a sunulmuş olması,

Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,

Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,

Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm kocaelisehirportali.com kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,

Yorumun kocaelisehirportali.com’a, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,

Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından kocaelisehirportali.com” a bildirilmesi,

Yorumun link veya script içermesi.

“Üye”lerin, kocaelisehirportali.com tarafından kocaelisehirportali.com da belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, kocaelisehirportali.com tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

EK-6 HİZMETLER KATEGORİSİ KULLANIM KURALLARI

kocaelisehirportali.com’ Hizmetler Kuralları

 

 1. Üyelik

1.1.   Kurumsal üye ‘kocaelisehirportali.com’ Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) kocaelisehirportali.com’ Hizmetler’de Kurumsal üye olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.

1.2.   Kurumsal üye kocaelisehirportali.com’un her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirleyeceği üyelik bedelini, 30 günde bir kocaelisehirportali.com’a bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.

1.3.   Kurumsal üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini ‘Bana Özel’ bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.

1.4.   Bireysel kocaelisehirportali.com’ üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.

 1. kocaelisehirportali.com’ Hizmetler İşleyişi

2.1.   Kurumsal üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, kocaelisehirportali.com tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi kocaelisehirportali.com’un herhangi bir Kurumsal üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal üye profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.

2.2.   Bireysel üyeler, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Bireysel üyeler; Kurumsal üyelere verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.

2.3.   Bireysel üyenin Kurumsal üyeye sorduğu soruların yahut Kurumsal üye ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde kocaelisehirportali.com’ üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal üyenin üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel üyeler tarafından Kurumsal üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak kocaelisehirportali.com sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.

2.4.   Kurumsal üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları kocaelisehirportali.com’e şikayet edebilir.

 

2.5. Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları ile Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve ekleri arasında farklılık veya çelişki olması halinde; Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları uygulanacaktır.

 

 1. Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları

 

3.1.   Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu

3.1.1.  Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, üyelik iptal talebini kocaelisehirportali.com’a yazılı olarak iletebilir.

3.2.   Kurumsal Üyeliğin kocaelisehirportali.com tarafından İptal Edilmesi Halleri

3.2.1.   Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin kocaelisehirportali.com kocaelisehirportali.comı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği kocaelisehirportali.com’un belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.

EK-7 MAĞAZA KULLANIM KURALLARI

 

Kurumsal Üyelik Kuralları

kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan kocaelisehirportali.com’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

“Kullanıcı”: “kocaelisehirportali.com”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Kurumsal Üye”: “kocaelisehirportali.com”a üye olan ve “kocaelisehirportali.com” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

“Moderasyon”: Mağaza açmak için “Kurumsal Üye”lerin beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, kocaelisehirportali.com Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

“Kategori”: “kocaelisehirportali.com”da verilen ilanlar; EMLAK, VASITA, İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ, YEDEK PARÇA AKSESUAR DONANIM & AYARLAMA, İŞ MAKİNALARI & SANAYİ, HAYVANLAR ALEMİ, GÜNLÜK KİRALIK, KİRALIK ARAÇ, MOTOSİKLET gibi başlıklarda gruplanmakta olup, her biri “Kategori” olarak tanımlanmaktadır. kocaelisehirportali.com tarafından kategori kapsamları ve gruplandırmaları her zaman tek taraflı olarak önceden yazılı onaya gerek bulunmaksızın değiştirilebilecektir.

“Paket”: “Kurumsal Üye”nin bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği ilan sayısı ile özellikleri önceden tanımlanmış ‘kocaelisehirportali.com’ ürünüdür.

“Bana Özel”: “Standart Mağaza” kullanan “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Üye”ye özel sayfadır.

“Ofisim”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” kullanan “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmet”lerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece “Kurumsal Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Kurumsal Üye”ye özel sayfadır.

“Bana Özel” ve “Ofisim” birlikte “Mağaza Yönetim Paneli” olarak anılacaktır.

“Ek İlan”: “Kurumsal Üye”nin fatura döneminde paketindeki ilan limitini doldurduktan sonra vereceği her yeni ilan veya ilan süresinin bitmesi nedeniyle yeniden yayına alınan ilandır.

Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği ve yönetebildiği kocaelisehirportali.com” ürünüdür.  Bu ürüne sahip olmadan “kocaelisehirportali.com’un  “Kurumsal Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

“Standart Mağaza”: “Mağaza”nın 2020 yılında hizmete sunulan ürün sürümüdür.

“Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” :  Emlak kategorisinde, taşınmaz ticareti ile iştigal edenler için özel geliştirilmiş “Pro”, “Pro Plus”, “Pro Premium” tipleri bulunan, 2020 yılı Aralık ayında hizmete sunulan “Mağaza” ürün sürümüdür.

“Profesyonel Emlak Mağazası”: “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”ndeki herhangi bir tip “Mağaza”yı ifade eder.

“Standart Mağaza” ve “Profesyonel Emlak Mağazası” birlikte “Mağaza” olarak anılacak olup, her iki Mağaza’nın tabi olduğu kurallar işbu “Mağaza Kullanım Kuralları”nda düzenlenmiştir.

“Kurumsal Üye”, “Standart Mağaza” veya “Profesyonel Emlak Mağazası” sahibi olmadan “kocaelisehirportali.com’un  sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamayacaktır.

“Mağaza Sahibi”: “kocaelisehirportali.com”a bilgilerini girerek Mağaza satın alım işlemini tamamlamış olan “Kurumsal Üye”.

“Mağaza Kullanıcısı”: “Mağaza Sahibi“nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Mağaza Kullanıcısı” sayısının üst limiti kocaelisehirportali.com tarafından belirlenecek olup, üst limitte kocaelisehirportali.com dilediği zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Belli bir süre “kocaelisehirportali.com”a giriş yapmayan veya kocaelisehirportali.com’u kullanmayan “Mağaza Kullanıcıları”nın üyelikleri kocaelisehirportali.com tarafından kapatılabilir.

“Web Sitesi”:  Emlak veya Vasıta kategorilerinde faaliyet gösteren “Kurumsal Üye” ler tarafından talep edilmesi halinde, “Kurumsal Üye” adına “Kurumsal Üye”nin beyan ettiği bilgilerle 1(bir) adet ile sınırlı olmak üzere sunulan, alan adı tescili başvurularının yapılması ve yönetilmesi ile “Kurumsal Üye”ye web sitesi yer sağlayıcılığı sağlayan, “Mağaza”sına girdiği ilanların yer sağlanan web sitesine aktarılmasını gerçekleştiren kocaelisehirportali.com ürünüdür. EMLAK kategorisindeki “Mağaza”lara sunulan “Web Sitesi” ürünü “EMLAK OFİSİM” olarak, VASITA ve KİRALIK ARAÇ kategorilerindeki “Mağaza”lara sunulan “Web Sitesi” ürünü “GALERİM” olarak adlandırılır.

 

 1. MAĞAZA KULLANIM KURALLARI

 

1.1 Mağaza Kullanım Kuralları, “Kurumsal Üye” olanların “Mağaza” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğurur. İşbu Mağaza Kullanım Kuralları’nda düzenleme olmayan durumlarda Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olur, ikisi arasında çelişki olması halinde işbu Mağaza Kullanım Kuralları uygulanır. kocaelisehirportali.com”, herhangi bir zamanda Mağaza Kullanım Kuralları’nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler, kampanya ve teklifler, ücretlendirme değişiklikleri “kocaelisehirportali.com”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Mağaza”sını kullanmaya devam etmesi, “kocaelisehirportali.com”da yayınlanan değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

 

1.2 “Kurumsal Üye”nin açacağı “Mağaza” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Mağaza” adında; ikon, sembol veya işaret kullanılamaz.

 

1.3 “Mağaza”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında, ilanlardaki fotoğraflarda kullanılan filigranda; siyasi ifadeler kullanılamaz, e-posta adresi ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadelere yer verilemez. “Mağaza”nın adı; üçüncü şahıs veya tüzel kişilerce tescil edilmiş bir “firma unvanı” veya “marka” olamaz.

 

1.4 “Kurumsal Üye”nin davet ettiği “Mağaza Kullanıcı”larının da Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması zorunludur.

 

1.5  “Mağaza”; sadece bir firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Mağaza” satın alınmalıdır. Bir “Mağaza”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. “Mağaza”ya ilişkin hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde faydalandırılamaz.

 

1.6 “Mağaza” içerisinde “Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile mevzuata uygun olan ürünler satışa sunulabilir.

 

1.7 “Mağaza”da “İlan Verme Kuralları”na uygun olarak ilan verilmelidir.

 

1.8 Sadece “Kurumsal Üye”ler “Mağaza” açabilir. “Kurumsal Üye” olan şahıs şirketlerinin TC Kimlik Numarası bilgisini, tüzel kişilerin ise Vergi Dairesi ile Vergi Numarası bilgilerini, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekir.  Ayrıca yasal düzenlemeler, mevzuat değişikliği, Paket/Mağaza değişikliği ya da yenilenmesi, kampanya katılım koşulları gereği gibi sair hallerde kocaelisehirportali.com’un talep ettiği diğer bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

1.9 “Kurumsal Üye”ler “Kategori” bazında 1 (bir) adet “Mağaza” açabilmektedir.  “Mağaza”da tek “Kategori”de ilan verilebilecek olup, farklı “Kategori”de ilan vermek için yeni bir “Mağaza” satın alınmalıdır.

 

1.10 “Kurumsal Üye” olduktan sonra VASITA kategorisi için GALERİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Üye”, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri yanında Galerim Sözleşmesi linkinde yer alan kurallara tabi olacaktır.

 

1.11 “Kurumsal Üye” olduktan sonra EMLAK kategorisi için EMLAK OFİSİM ürünü almak isteyen “Kurumsal Üye”, “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri yanında Emlak Ofisim Sözleşmesi linkinde yer alan kurallara tabi olacaktır.

 

 1. KURUMSAL ÜYELİK TALEBİ

 

2.1 “Kurumsal Üye” olmak için; kocaelisehirportali.com Kurumsal Üyelik Başvuru Formu doldurulup, Kurumsal Üyelik Sözleşmesi onaylanır. kocaelisehirportali.com’da halihazırda “Bireysel Üye” olan üyelerimiz “Kurumsal Üye” olmak isterlerse; bu yöndeki taleplerini Müşteri Hizmetleri veya Satış Ekipleri’ne iletmelidir.

 

2.2 Üyeliği kapanmış ya da kapatılmış eski kullanıcılar, aynı Kullanıcı Adı, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile üyeliklerini yeniden açmak istediğinde, önceki dönemlerden kalan ödenmemiş faturalarını ödemiş olmalıdır.

 

 1. KURUMSAL ÜYELİĞİN KONTROLÜ

 

3.1  “Moderasyon” sürecinde; Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, İşletme Adres, Telefon Numarası ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.

 

3.2 “Kurumsal Üye” sunduğu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda kocaelisehirportali.com tarafından ek belge talep edilebilir.  Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi kocaelisehirportali.com tarafından talep edildiğinde, bu talebin 7 (yedi) gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir. 7 (yedi) günlük süre içinde yerine getirilmemesi halinde, “Mağaza” satın alma talebi iptal edilecektir.

 

3.3 “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “Mağaza”sı derhal kapatılabilir ve Kurumsal Üyeliği derhal iptal edilebilir veya bilgileri düzeltene kadar “Mağaza”sı askıya alınabilir. Bu durumda kocaelisehirportali.com’un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır.

 

3.4 “Moderasyon”u tamamlanmış olan “Kurumsal Üye”nin vermiş olduğu bilgilerde değişiklik olması halinde; 30 (otuz) gün içinde “kocaelisehirportali.com” üzerinden bilgileri güncellemesi ve kocaelisehirportali.com’u bilgilendirmesi gereklidir. Güncellenen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.

 

3.5 Aynı Mağaza adı ve/veya Mağaza logosu altında birden fazla mağazanın faaliyet göstermesine izin verilmez. Aynı Mağaza adı ve Mağaza logosunu kullanmak isteyen “Kurumsal Üye”lerden, farklı adreslerde faaliyet gösterdiklerini belgeleyen “şube faaliyet belgeleri”ni sunması istenir. Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı faaliyet gösteren “Mağaza”nın tespiti halinde, kocaelisehirportali.com bu “Mağaza”yı kapatma hakkını saklı tutar.

 

3.6 Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, e-posta adresi, Vergi Numarası veya TC Kimlik Numarası ile birden fazla “Mağaza” satın alınamaz.

 

 1. ABONELİK YAŞI VE ROZET ALIMI

 

4.1 “Abonelik Yaşı”; “Kurumsal Üye”nin “kocaelisehirportali.com”daki “Mağaza” sahipliği süresidir ve o Kullanıcı Adı ile kocaelisehirportali.com’da ilk kez “Mağaza” açıldığı tarihte “Abonelik Yaşı” başlar. “Mağaza” açıldığı tarihte “Kurumsal Üye”nin “Abonelik Yaşı” 1 (bir) olup, her on iki aylık sürenin tamamlanması üzerine “Abonelik Yaşı” bir yaş artacaktır. Kurumsal Üyeliğin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya kocaelisehirportali.com tarafından “Mağaza”nın kapatılması halinde; aynı Kullanıcı Adı ile 60 gün içinde yeniden “Mağaza” açılmazsa “Abonelik Yaşı” sıfırlanır ve sıfırlama sonrası “Kurumsal Üye”nin açtığı yeni “Mağaza”nın “Abonelik Yaşı”, yeni “Mağaza”nın açılış tarihi itibariyle başlar. Minimum bir yılını kesintisiz dolduran üyelerin 60 gün içinde “Mağaza”sını yeniden açması halinde; “Abonelik Yaşı” geri verilir.

 

4.2 Her “Kurumsal Üye”, “Abonelik Yaşı” esas alınarak bir rozet sahibi olacak ve bu rozet “Kurumsal Üye”nin “Mağaza” ilanlarında ve “Mağaza” web sayfasında görüntülenecektir. “Kurumsal Üye”, rozetin yalnız abonelik süresi ile ilgili bir bilgilendirme niteliğinde olduğunu, “Kurumsal Üye” hakkında veya “Kurumsal Üye” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi hakkında kocaelisehirportali.com’un herhangi bir taahhütte bulunmadığını, “kocaelisehirportali.com” kullanıcılarına kocaelisehirportali.com’un garanti verdiğine yönelik veya benzer kapsamda beyanlarda kesinlikle bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.3 “Kurumsal Üye”nin veya “Mağaza Kullanıcısı”/Kullanıcıları’nın, “Mağaza Kullanım Kuralları”na veya “kocaelisehirportali.com” kurallarına, mevzuata, genel ahlak kurallarına uymadığının tespiti halinde; kocaelisehirportali.com tarafından “Mağaza”ya geçici veya sürekli kapatılabilir. Yaptırım uygulanması durumunda, “Mağaza” tekrar açılsa dahi rozette gözüken “Abonelik Yaşı” sıfırlanmış olur.

 

 1. PAKET DEĞİŞİKLİKLERİ

 

5.1 “Kurumsal Üye” nin sahip olduğu “Mağaza”ya en az bir adet “Paket” tanımlanmış olmalıdır.

 

5.2 “Kurumsal Üye”, kocaelisehirportali.com” tarafından sunulan “Paket” seçenekleri arasından, il, kategori ve ilan sayısı bazında “Paket” seçimi yapacaktır (Örneğin: İzmit Vasıta 50 Paketi gibi). Kocaeli ili  içerisinde kullanılmak üzere tek bir “Paket” sahibi olunabilecektir.

 

5.3 “Paket”ler, taahhütlü veya taahhütsüz olabilir. Paketlerin taahhüt tipine göre mağaza da taahhütlü ya da taahhütsüz olacaktır. İptal edilmek istendiğinde:

 

5.3.1 Taahhütlü Paket’te: “Kurumsal Üye” taahhüt ettiği süreden önce Taahhütlü Paket’ten çıkmak isterse; sahip olduğu paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, taahhüt dönemi boyunca almış olduğu indirim, indirim yansıyan aylardaki güncel “Taahhütsüz Paket”lerin aylık ücretlerine göre hesaplanacak, çıkan fark kendisine “Taahhüt İptal Bedeli” olarak fatura edilecektir. “Kurumsal Üye” bu fatura tutarını ödemekle yükümlü olacaktır.

 

5.3.2 Taahhütsüz Paket’te: “Kurumsal Üye”nin seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, iptalin gerçekleşeceği tarihe kadarki döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

5.3.3 “Kurumsal Üye” haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın geri ödeme talebinde bulunursa;

 

   5.3.3.1 Taahhütlü Paket’te; fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Mağaza’sı kapatılacak, Mağaza Kullanım Kuralları’nın 5.3.1 maddesine göre hesaplanacak olan “Taahhüt İptal Bedeli” ile kredi kartına geri ödeme talebi yapılması üzerine iade edilen fatura bedelleri, “Kurumsal Üye” tarafından kocaelisehirportali.com’a ödenecektir.

 

   5.3.3.2 Taahhütsüz Paket’te ise; fatura bedelinin tahsil edilememiş olması üzerine Mağaza’sı kapatılacak ve kredi kartına geri ödeme talebi yapılması üzerine iade edilen fatura bedelleri “Kurumsal Üye” tarafından kocaelisehirportali.com’a ödenecektir.

 

5.4 Aksi kararlaştırılmadıkça “Paket” süresi aylık olarak tanımlanmakta olup, “Kurumsal Üye” “Paket” iptali talebini “Müşteri Hizmetleri”ne bildirmediği sürece “Paket”i aylık bazda kendiliğinden yenilenecektir. “Paket” iptal talepleri, kocaelisehirportali.com Müşteri Hizmetleri’ne bildirilecektir. Talep üzerine iptal işlemi “Paket”in süresi sona erdiğinde gerçekleştirilecek olup, “Paket” süresi sona erene dek “Kurumsal Üye” mevcut “Paket”ini aynen kullanmaya devam edebilecektir. Ancak “Paket” iptal talebini takiben “Kurumsal Üye” “Ek İlan” kullanımı yapamayacaktır. Satın alınan “Paket”in faturasının kesilmesi “Kurumsal Üye”nin tercihine göre ayın 1., 10. veya 20.günü yapılacağından, “Kurumsal Üye” iptal talebini en geç fatura kesim tarihinden bir gün önce mesai saati bitimine kadar bildirmiş olmalıdır.

 

5.5 “Paket”ler arası geçiş talepleri, Kurumsal Müşteri Hizmetleri’ne veya Saha Satış Temsilcilerine bildirilmelidir. “Paket” geçişleri, mevcut “Paket”e ilişkin “Kurumsal Üye”nin taahhüdü bulunup bulunmadığına göre aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde gerçekleştirilecektir:

 

İşlem Türü                Mevcut Durum              Yeni Durum                 “Paket” Değiştirme İmkânı     

Üst Pakete Geçiş         Taahhütlü                      Taahhütlü                                            Var

AÇIKLAMA

Yeni “Paket” kalan taahhüt süresi boyunca taahhütlü olarak kullanılır

Üst Pakete Geçiş        Taahhütsüz                    Taahhütlü                                               Var

AÇIKLAMA

Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir veya paket süresi bitmeden aynı dönem içinde üst pakete geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar.

Üst Pakete Geçiş             Taahhütsüz                     Taahhütsüz                                             Var

Üst Pakete Geçiş             Taahhütlü                        Taahhütsüz                                            Yok

Alt Pakete Geçiş              Taahhütlü                        Taahhütlü                                               Var

AÇIKLAMA

Taahhüt süresi içinde bir kere geçiş yapılabilir. Geçişin en fazla kaçıncı seviyedeki alt pakete kadar yapılabileceği kocaelisehirportali.com tarafından belirlenecek, zaman içinde değişiklik yapılabilecektir.

Alt Pakete Geçiş                  Taahhütsüz                       Taahhütsüz                                     Var

Alt Pakete Geçiş                  Taahhütsüz                       Taahhütlü                                        Var

AÇIKLAMA

Paket süresi bitiminde geçiş yapılabilir. “Paket” kullanılmaya başladığı an itibari ile taahhüt süresi başlar.

Alt Pakete Geçiş                  Taahütlü                           Taahhütsüz                                      Yok

5.6 “Kurumsal Üye”nin “Paket” değişikliği yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır. “Kurumsal Üye”, yeni “Paket” limitinden hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullanılan “Paket” ücreti ile geçiş yapılan “Paket” ücreti arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Kurumsal Üye”, yeni “Paket” limitinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, bir sonraki dönemin başında yeni “Paket”e geçiş yapar. Alt Pakete geçişler, sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir. “Paket” geçişi (alt pakete ya da üst pakete geçiş) yapıldığında, geçiş yapılan “Paket” in güncel fiyatından ücretlendirme yapılmaya başlanır.

5.7 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, kocaelisehirportali.com’daki Üst Paketlerden herhangi birine geçebilir, taahhüt süresi boyunca Üst Paketler arasındaki değişikliği birden fazla kez gerçekleştirebilir. Ancak “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye”nin taahhüt süresi içinde Alt Pakete geçişi ancak bir kez mümkündür ve en fazla iki seviye Alt Pakete geçiş olarak gerçekleştirilebilir.

5.8 “Taahhütlü Paket” veya “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, “Paket” değişikliğini ancak aynı “İl” için satılan “Paket”ler arasında yapabilir.

5.9 kocaelisehirportali.com tarafından Kurumsal Üye’ye taahhüdünün sona ermesine 1 ay kala Taahhütlü Paket’inin yenileceğine dair bilgilendirme gönderilir. “Taahhütlü Paket” sahibinin, taahhüdünün sona ereceği döneme ilişkin faturanın kesim tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar bildirimde bulunmaması halinde; taahhüdü aynı “Paket” içeriği ile güncel fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. “Taahhütsüz Paket” ise iptal edilmediği sürece güncel fiyatlarla otomatik olarak yenilenecektir.

5.10 “Kurumsal Üye” ve “Alt Kullanıcı”larının verdikleri ilan sayıları ile “Ek İlan” adetleri, “Mağaza Yönetim Paneli”nde yayınlanmakta olup, kontrolü ve takibi “Kurumsal Üye”nin sorumluluğundadır.

5.11 kocaelisehirportali.com’un “Paket” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya veya teklif şartları ve “Paket” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu “Kurumsal Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

 1. MAĞAZA DEĞİŞİKLİKLERİ

 

6.1 “Profesyonel Emlak Mağazası”ndan “Standart Mağaza”ya ve “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” içindeki mağaza tipi geçişlerinde , “Pro Premium” dan “Pro Plus” veya “Pro” sürümüne geçişler ile “Pro Plus” dan “Pro” sürümüne geçişler, taahhüt dönemi içerisinde sadece bir defa yapılabilir.

 

6.2  “Kurumsal Üye”nin “Profesyonel Emlak Mağazası”ndan “Standart Mağaza”ya ve  “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” içerisindeki mağaza tiplerinin birinden diğerine geçiş yapabilmesi için, ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

 

6.3 “Kurumsal Üye”, geçiş yapmak istediği “Mağaza”dan hemen faydalanmak isterse; geçiş öncesi kullandığı “Mağaza”nın ilgili paket ücreti ile geçiş yapmak istediği “Mağaza”nın ilgili paket ücreti arasındaki fark, takip eden faturaya eklenir. “Kurumsal Üye”, geçiş yaptığı “Mağaza” özelliklerinden derhal faydalanmayı tercih etmezse, geçiş bir sonraki dönemin başında yapılır.

 

6.4 “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi” içindeki mağaza tipi geçişlerinde , “Pro Premium” dan “Pro Plus” veya “Pro” sürümüne geçişler ile “Pro Plus” dan “Pro” sürümüne geçişler ve “Profesyonel Emlak Mağazası”ndan “Standart Mağaza”ya geçişler sadece dönem sonu itibariyle gerçekleştirilebilir. Geçiş yapıldığında, geçiş yapılan “Mağaza”nın ilgili paketinin güncel fiyatından ücretlendirme yapılmaya başlanır.

 

 1. KREDİ KARTI BİLGİLERİ KAYDI

 

7.1 “Kurumsal Üye”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, kocaelisehirportali.com’un kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.

 

7.2 “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda kocaelisehirportali.com’un çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün kocaelisehirportali.com’un çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

7.3 “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda kocaelisehirportali.com’un kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili kocaelisehirportali.com’a karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

7.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, “Mağaza” açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  “Kurumsal Üye”, kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Mağaza Yönetim Paneli”nden yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir adet kredi kartının kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kredi kartı bilgileri silinemez.

 

7.5 “Kurumsal Üye”nin kocaelisehirportali.com”dan almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsil edilecektir.

 

 1. FATURALANDIRMA VE ÖDEME

 

8.1 “Kurumsal Üye”nin satın aldığı tüm “Paket”lere, varsa “Ek Ürün/Ek Hizmet”lere ve “Ek İlan” kullanımlarına ilişkin ödenecek toplam tutar için aylık baz da tek bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi; “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’si olarak belirlenecektir. “Kurumsal Üye”nin belirlemiş olduğu fatura kesim tarihi, satın alacağı yeni “Paket”ler için de uygulanacaktır. Ödenen ve ödenmesi gereken faturalar “Kurumsal Üye” tarafından “Standart Mağaza”da “Bana Özel sayfasında, “Profesyonel Emlak Ofisi Ürün Ailesi”nde “Ofisim” sayfasında ‘Ödeme Bilgilerim’ altında görülebilir.

 

8.2 Faturalama, hizmet alınacak “Paket”in süresinin başlangıcında peşin olarak, her bir fatura döneminin başında yapılacaktır. “Mağaza” açılışını takip eden ilk fatura, “Kurumsal Üye”nin siteye kayıt olduğu tarih ile fatura tarihi arasındaki süre esas alınarak oransal olarak hesaplanacak, peşin ödemesi alınacak aya ilişkin fatura bedeline eklenecektir.

 

8.3 “Kurumsal Üye”nin mevcut paketini aşan ilan vermesi halinde tahakkuk edecek “Ek İlan” ücreti ve “Paket”ler arası değişiklikten doğan ücret farkları bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. “Kurumsal Üye”nin “Ek İlan” ve/veya “Ek Ürün/Ek Hizmet”ten yararlanabilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

 

8.4 “Kurumsal Üye”, herhangi bir zamanda kocaelisehirportali.com Müşteri Hizmetleri aracılığı ile fatura kesim tarihini değiştirebilecek olup, kayıtlı fatura kesim tarihi ile seçilen fatura tarihi arasındaki dönem için oransal hesaplama (prorata) yapılarak fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi değişikliği halinde;

 

8.4.1 “Taahhütlü Paket” sahibi “Kurumsal Üye” tarafından bir taahhüt döneminde yalnızca bir kere olmak kaydıyla fatura kesim tarihi değiştirilebilecektir.

 

8.4.2 “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye” tarafından fatura kesim tarihi değişikliği gerçekleştirilmesi halinde; müteakip 3 (üç) fatura dönemi boyunca yeniden değişiklik yapılmayacaktır.

 

8.5 “Kurumsal Üye”nin tercihine göre her ayın 1’i, 10’u veya 20’sinde fatura kesilmesi üzerine, kredi kartından fatura kesim tarihinde tahsilat gerçekleştirilecek olup, ilgili fatura “Kurumsal Üye”ye gönderilecektir. Herhangi bir nedenle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda; “Kurumsal Üye”:fatura bedelini kocaelisehirportali.com ‘a ödemeyi tahaüt eder.

 

8.5.1 Fatura kesim tarihinden itibaren 10 (on) gün boyunca “Mağaza”sını tüm fonksiyonlarıyla normal şekilde kullanmaya devam edecektir. Faturanın ödenmemesinden dolayı herhangi bir kısıtlama söz konusu olmayacak ancak “Ek İlan” kullanma hakkından yararlanamayacak, yeni bir “Paket” satın alamayacak, “Paket” değişikliği yapamayacaktır. 10 (on) günlük süre boyunca fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

 

8.5.2 Fatura kesim tarihinden sonraki 11. gün ile ikinci fatura kesim tarihi arasındaki dönemde tahsilat halen gerçekleştirilememiş ise; yeni ilan verilemeyecek, pasifteki bir ilan yayına alınamayacak ancak yayındaki ilanlar düzenlenebilecek, yayından kaldırılabilecek ve “Kurumsal Üye” “Mağaza Yönetim Paneli”ni kullanmaya devam edebilecektir. Bu dönem içerisinde fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır.

 

8.5.3 İkinci fatura kesim tarihine gelindiğinde halen tahsilat gerçekleştirilememiş ise; “Kurumsal Üye”nin tüm ilanları yayından kaldırılacak, “Mağaza” ve “Mağaza”ya bağlı tüm “Mağaza Kullanıcısı”/Kullanıcılarının “Mağaza” kullanımı kapatılacak, ödenmeyen faturaların tahsili için yasal takip başlatılacaktır. “Kurumsal Üye”, bu tarih itibariyle “Mağaza Yönetim Paneli”ne giriş yapamayacaktır.

 

8.5.5 Eğer “Kurumsal Üye”nin taahhütlü olarak aldığı “Paket”ler varsa, 5.3.1.maddedeki düzenleme geçerli olacak, taahhütlü olarak satın aldığı “Paket”ler için geçmişe dönük olarak aldığı taahhüt indirimleri ”Kurumsal Üye”ye faturalanacaktır. “Mağaza” kapatıldıktan sonraki 90 gün boyunca ödenmemiş fatura tutarı kayıtlı kredi kartlarından çekilmeye çalışılacaktır. “Mağaza”ya ait borç varken, aynı “Kullanıcı Adı”, “Vergi Numarası” veya “TC Kimlik Numarası” ile “Mağaza” açılmasına izin verilmeyecektir. 90 günlük süre içinde ödenmemiş faturalar tahsil edilse dahi “Mağaza” kapanmış olacaktır. “Kurumsal Üye” yeniden “Mağaza” açmak isterse, “Mağaza” açmaya yönelik tüm işlemleri yeniden yapmakla yükümlü olacaktır. İKİNCİ EL VE SIFIR ALIŞVERİŞ kategorisine ait Güvenli Elektronik Ticaret (GET) süreci devam eden ilanlar için Kurumsal Üye sadece kocaelisehirportali.com’un müşteri hizmetleri üzerinden destek alarak GET sürecini tamamlayabilecektir.

 

8.6 “Kurumsal Üye”ye kesilecek aylık  faturanın toplam bedeli kocaelisehirportali.com tarafından belirlenecek aylık limiti geçmeyecektir. Bu limite ulaşılması halinde, “Kurumsal Üye” ücrete tabi ek işlem yapamayacaktır. kocaelisehirportali.com işbu üst limit tutarını dilediği zamanda, dilediği oranda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 1. KURUMSAL ÜYELİĞİN VE “MAĞAZA”LARIN İPTALİ

 

9.1 “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sını kapatmak istemesi veya şartların oluşması halinde kocaelisehirportali.com tarafından “Mağaza”sının kapatılması durumunda, Kurumsal Üyeliği de iptal edilir. Kurumsal Üyelik her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sı da otomatik olarak kapatılacaktır. Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde kocaelisehirportali.com “Kurumsal Üye” ve “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının ilan vermesini durdurabilir veya “Mağaza” kullanım hakkını askıya alabilir. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise Kurumsal Üyeliğini sona erdirebilir:

                   9.1.1 Kurumsal Üye ve/veya “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcılarının”, Mağaza Kullanım Kuralları’na ve/veya Kurumsal Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlali yaratması,

 

                9.1.2 “Kurumsal Üyelik” ve “Mağaza” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmayan bilgi verilmesi”

 

9.1.3 İlan Verme Kuralları’na aykırı davranması

 

                9.1.4 Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunması, mevzuat gereği haiz olması gereken şartları haiz olmadığının tespit edilmesi

 

9.2 “Mağaza”nın askıya alınması halinde; “Kurumsal Üye” ve “Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları” belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, kocaelisehirportali.com’un ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine üyeliğinin kocaelisehirportali.com tarafından sona erdirilmesi halinde; “Kurumsal Üye”ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak, herhangi bir sebeple edindiği ücretsiz/hediye dopingler de iade edilmeyerek iptal olacaktır.

 

9.3 “Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile üyeliğini iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumsal Üyeliğinin kocaelisehirportali.com tarafından iptali halinde; artık Bireysel Üyelik’e dönüş yapamayacak, “Bireysel Üye”ye tanınan haklardan yararlanamayacaktır.

 

9.4 “Kurumsal Üye”nin ‘Paket’ini iptal ettirmesi nedeniyle ‘Paket’i kalmaz ise, iptal talebinde bulunduğu “Paket” dönemi sonunda “Mağaza”sı kapatılacaktır.

 

9.5 “Kurumsal Üye” “Mağaza” başvurusunda bulunduğu sırada veya sonraki bir tarihte GALERİM ürününü talep etmişse, Kurumsal Üyeliğin iptali ile GALERİM ürünü de iptal edilecektir.

 

9.6 “Kurumsal Üye” “Mağaza” başvurusunda bulunduğu sırada veya sonraki bir tarihte EMLAK OFİSİM ürününü talep etmişse, Kurumsal Üyeliğin iptali ile EMLAK OFİSİM ürünü de iptal edilecektir.

 

(*) Bireysel üyeler için, limitli adetlerde, belirli kategorilerde ve belirli tekliflerde

telif hakkı © 2000-2021 kocaelisehirportali.com’

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. kocaelisehirportali.com”u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.

 

EMLAK OFİSİM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

kocaelisehirportali.com emlak ofisim üyelik sözleşmesi

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu kocaelisehirportali.com EMLAK OFİSİM Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),

 

Alikahya Atatürk Mh Güneysu Cad  no:20 İzmit Kocaeliadresinde mukim İhsan AĞÇAY (Bundan böyle kısaca “kocaelisehirportali.com” olarak anılacaktır)

 

İle kocaelisehirportali.com’ a üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır)

 

Arasında akdedilmiş olup; “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 1. TANIMLAR

 

“EMLAK OFİSİM”: Üye’ye internet sitesini ve emlak yönetimini organize edebileceği bir yönetim paneli sunulmasını sağlayan; “Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Üye” adına “Üye”nin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan adı tescili başvurularının yapılmasını ve yönetilmesini sağlayan, kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi kapsamında bir “Hizmet” olan “Emlak Portföy Yönetim Sistemi” ürünü.

 

“Üye”: kocaelisehirportali.com a üye olan ve “kocaelisehirportali.com” dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

 

“Kullanıcı”: “SİTE”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

 

www.kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan kocaelisehirportali.com’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu sözleşmenin konusu, “kocaelisehirportali.com” tarafından “kocaelisehirportali.com” üzerinden sunulan EMLAK OFİSİM hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üye”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “kocaelisehirportali.com” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “kocaelisehirportali.com” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. “EMLAK OFİSİM” HİZMETİ KULLANIMI ŞARTLARI

 

4.1.“EMLAK OFİSİM” hizmetinden yalnızca “kocaelisehirportali.com”da mağazası bulunan “Üye”ler faydalanabilir. “Üye”ye ait her bir mağaza başına 1 (bir) adet EMLAK OFİSİM tahsis edilmesi mümkündür “kocaelisehirportali.com”un ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

4.2. “EMLAK OFİSİM” münhasıran “kocaelisehirportali.com”a ait sistem ile “Üye”ye tahsisli bulunan mağaza ile entegre şekilde çalışır. “EMLAK OFİSİM”nin yönetim paneline yalnızca “Üye”nin “kocaelisehirportali.com”daki mağazasında bulunan alt kullanıcılar ve mağaza yöneticisi giriş yapabilir. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan “Üye” sorumlu olur.

 

4.3. “EMLAK OFİSİM”, “Üye” adına kayıtlı bulunan magaza ile entegre şekilde çalışabileceği gibi, “Üye” tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, “kocaelisehirportali.com” tarafından “Üye” nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi de mümkündür. “Üye” söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. ”kocaelisehirportali.com” “Üye” tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin gerçekleştirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi “Üye” alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde “kocaelisehirportali.com”in herhangi bir faaliyeti ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Alan adının tescili, yönetilmesi, gereken hallerde yenilenmesi işlemleri “kocaelisehirportali.com” tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu alan adı “kocaelisehirportali.com” tarafından “AUTH CODE”un transferi ile birlikte “Üye”ye devredilir. Bu devir dışında “Üye”ye “Üye” tarafından oluşturulan veya “kocaelisehirportali.com”e iletilen veya “kocaelisehirportali.com” veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili “kocaelisehirportali.com”in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.4. “Üye” tarafından “EMLAK OFİSİM” üzerinden verilen ilanlar otomatik olarak “kocaelisehirportali.com”a gönderilir. “Üye”, “EMLAK OFİSİM” üzerinden verdiği ilanların, görsellerin, açıklamaların içeriğinden bizzat sorumlu olur. “Üye”, girişini yaptığı ilanların “kocaelisehirportali.com”un ilan verme ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını kabul eder.

 

4.5. “EMLAK OFİSİM” üzerindeki her türlü mülkiyet hakkı ile “EMLAK OFİSİM”, ilgili yazılım, arayüz, kaynak kodları vb. üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran “kocaelisehirportali.com”a aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde EMLAK OFİSİM üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Üye”ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. “Üye”nin “EMLAK OFİSİM”i kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, “Üye”nin “EMLAK OFİSİM” üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır. “Üye” “EMLAK OFİSİM” kapsamındaki internet sitesinin kodları içerisine “kocaelisehirportali.com” tarafından belirtilecek şekilde “kocaelisehirportali.com” tarafından verilecek analiz kodlarını yerleştirecektir. Bu sitede yayınlanan ilanların tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları münhasıran “kocaelisehirportali.com”a ait olduğundan, ilanların kopyalanması, başka mecralarda yayınlanması, başka veri tabanlarına aktarılması, üçüncü kişilerin erişimine veya kullanımına açılması, ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere ilanların işlenmesi yasaktır.

 

4.6. “kocaelisehirportali.com”, “EMLAK OFİSİM”nin mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “EMLAK OFİSİM”de tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, “EMLAK OFİSİM”de yaşanan aksaklıklar “Üye” tarafından +905426657577 numaralı “kocaelisehirportali.com” müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede “kocaelisehirportali.com” tarafından giderilmeye çalışılacaktır. “Üye”, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak “kocaelisehirportali.com”den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. “Üye”, “kocaelisehirportali.com” üzerinde işlem gerçekleştirirken ve “EMLAK OFİSİM” hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, kocaelisehirportali.comÜyelik Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu hizmet kullanım koşullarına, “kocaelisehirportali.com”ın ve “EMLAK OFİSİM”nin ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

5.2. “Üye”, “kocaelisehirportali.com”in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “EMLAK OFİSİM” ya da “kocaelisehirportali.com” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “kocaelisehirportali.com”a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “kocaelisehirportali.com” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

 

5.3. “Üye”lerin, “kocaelisehirportali.com” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “Üye”ler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, “kocaelisehirportali.com”un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

 

5.4. “Üye”ler ” EMLAK OFİSİM ” dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin ” EMLAK OFİSİM ” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler tarafından “kocaelisehirportali.com”a iletilen veya ” EMLAK OFİSİM ” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

5.5. “Üye”, “kocaelisehirportali.com”in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.6. “Üye”nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran “Üye” sorumludur. “Üye”nin söz konusu ihlalleri nedeniyle “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte “Üye”ye rücu edilecektir.

 

5.7. “kocaelisehirportali.com”da “Üye”ler de dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “kocaelisehirportali.com”un, “kocaelisehirportali.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “kocaelisehirportali.com”, “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

5.8. “kocaelisehirportali.com”, ” EMLAK OFİSİM ” kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “kocaelisehirportali.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “kocaelisehirportali.com”un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “kocaelisehirportali.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “kocaelisehirportali.com” tarafından yapabilir. talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 

5.9. “kocaelisehirportali.com”, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir. EMLAK OFİSİM müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, kocaelisehirportali.com’un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.10.  “EMLAK OFİSİM” hizmetinden yararlanan “Üye”ler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “kocaelisehirportali.com”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, siyasi propaganda niteliğinde, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik mevzuatına, insan haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

 

6.1. İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece “Üye”nin kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi kapsamında mağazayı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

6.2. “kocaelisehirportali.com” her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden “Üye”nin “Emlak Ofisim”kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, “Üye”nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “kocaelisehirportali.com” bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “kocaelisehirportali.com” tarafından tespit edilmesi veya “kocaelisehirportali.com”in ticari kararları veya “kocaelisehirportali.com” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “kocaelisehirportali.com”un kendi iradesi ile verilecektir.

 

 1. Genel Hükümler

 

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “kocaelisehirportali.com” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “kocaelisehirportali.com” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “kocaelisehirportali.com”dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “kocaelisehirportali.com”un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

7.3. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda tarafların kendi veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,karşı tarafı yemin teklifinden beri kıldıklarını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.

 

GALERİM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kocaelisehirportali.Com’ Galerim Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan eklerden oluşan işbu kocaelisehirportali.com’ kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),”Alikahya Atatürk Mh Güneysu Cad  no:20 İzmit Kocaeli” adresinde mukim kocaelisehirportali.com’dan İhsan AĞÇAY(Bundan böyle kısaca “kocaelisehirportali.com’  olarak anılacaktır)  kocaelisehirportali.com  portalına üye olurken bilgilerini paylaşan üye (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş olup; “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 1. TANIMLAR

“kocaelisehirportali.com”: Üye’ye kocaelisehirportali.com’’a girdiği ilanları görüntüleyebileceği bir “kocaelisehirportali.com”un içinde kendisine verilen sayfa“Üye” tarafından talep edilmesi halinde “Üye” adına “Üye”nin beyan ettiği bilgiler ile bir adet ile sınırlı olmak üzere alan sağlanan, ve yönetilmesini sağlayan, kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi kapsamında “Vasıta, Emlak ve birçok kategori sektörleri Portföy Yönetim Sistemi” ürünü.

“Üye”: www.kocaelisehirportali.comına üye olan ve “kocaelisehirportali.com” dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Kullanıcı”: “SİTE”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“kocaelisehirportali.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “kocaelisehirportali.com’un hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, “kocaelisehirportali.com’dan” tarafından “Portal” üzerinden sunulan kocaelisehirportali.com hizmetlerinin kapsamının, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üye”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “kocaelisehirportali.com’dan” tarafından açıklanan her türlü beyan ve şartı da kabul etmiş olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyan ve şartlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. “KOCAELİSEHİRPORTALİ.COM” HİZMETİ KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. “kocaelisehirportali.com” hizmetinden bireysel üyeler ücretsiz kurumsal üyelik paketimizi alan “kocaelisehirportali.com”da mağazası bulunan “Üye”ler faydalanabilir. Bu amaçla hâlihazırda kocaelisehirportali.com hizmetinden yararlanmakta olan “Üye”lere taahhüt döneminin sonunda taahhüt yenilemesi ile birlikte mevcut kocaelisehirportali.com hizmeti tanımlanacak, kocaelisehirportali.com hizmeti ücreti bildirilecektir. “Üye”, tanımlanan kocaelisehirportali.com hizmetini dilerse kocaelisehirportali.com’dan tarafından bildirilen süre içinde iptal edebilecektir. Bu durumda kocaelisehirportali.com hizmeti için tahsil edilmiş olan tutar, bakiye olarak “Üye”nin hesabına eklenecektir. kocaelisehirportali.com hizmeti ücreti ilan paketi büyüklüğüne göre değişmekte olup, paket değişikliği yapıldığında kocaelisehirportali.com hizmeti ücreti de değişecektir. “kocaelisehirportali.com”un ilgili ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

4.2. “kocaelisehirportali.com”, “Üye” adına kayıtlı bulunan alan adı ile bütünleşmiş şekilde çalışabileceği gibi, “Üye” tarafından bu yönde bir talep gelmesi halinde, “kocaelisehirportali.com’dan” tarafından “Üye” nam ve hesabına yeni bir alan adı tescil edilmesi şeklinde de mümkündür. Bu şekilde tescili gerçekleştirilecek alan adı, hukuka ve ahlaka uygun olarak ve üçüncü kişilerin haklarına halel getirmeksizin “Üye” tarafından tespit edilir; alan adı tescili başvurusu sırasında sunulması gereken bilgiler “Üye” tarafından “kocaelisehirportali.com’a bildirilir; “Üye” söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olacağını taahhüt eder. ”kocaelisehirportali.com’dan” “Üye” tarafından bildirilen bilgiler ve alan adı talebinin yerine getirileceği ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta olup, herhangi bir sebep göstermeden alan adı taleplerini geri çevirebilir; söz konu alan adı tahsis edilse dahi “Üye” alan adının hukuki uyuşmazlıklar ve/veya ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kuralları uyarınca terkinin, kullanıma kapatılmasının veya üçüncü bir kişiye tahsisinin mümkün olabileceğini, söz konusu süreçlerde “kocaelisehirportali.com’un herhangi bir kusuru ve sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını kabul, herhangi bir hukuki, cezai veya idari yaptırım halinde “Üye” bizzat kendisinin sorumlu olacağını beyan ve taahhüt eder. “Üye”ye “Üye” tarafından oluşturulan veya “kocaelisehirportali.com’dan” iletilen veya “kocaelisehirportali.com’dan” veya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan veya iletilen herhangi bir veri verilmeyecek olup bu verilerle ilgili “kocaelisehirportali.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4.3. “Üye” tarafından “kocaelisehirportali.com’a verilen ilanlar “kocaelisehirportali.com” üzerinde 2 saat içerisinde otomatik olarak görüntülenir. “kocaelisehirportali.com’dan silinen ilanlar “kocaelisehirportali.com”dan da otomatik olarak 1 saat içerisinde silinir. “Üye”, girişini yaptığı ilanların “kocaelisehirportali.com’un ilan verme kurallarına ve mağaza kurallarına uygun olduğunu, gerçeği yansıttığını ve herhangi bir şekilde yanıltıcı olmadığını, ilanlar hakkında herhangi bir hukuki, cezai veya idari yaptırım uygulanması halinde “Üye” bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

 

4.4. “kocaelisehirportali.com” üzerindeki her türlü kapsamında korunan tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran “kocaelisehirportali.com’a aittir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde kocaelisehirportali.com üzerindeki herhangi bir hakkın kısmen veya tamamen, geçici ya da daimi şekilde “Üye”ye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. “Üye”nin “kocaelisehirportali.com”un kullanımı işbu sözleşmenin amacıyla sınırlı olup, “Üye”nin “kocaelisehirportali.com” üzerinde herhangi bir değişiklik yapması, kaynak kodlarına erişmesi, çoğaltması, kopyalaması, yayması yasaktır.

4.5. “kocaelisehirportali.com’un mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “kocaelisehirportali.com”da tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için azami gayret gösterecektir. Bu çerçevede, “kocaelisehirportali.com”da yaşanan aksaklıklar “Üye” tarafından 0542 665 75 77 numaralı “kocaelisehirportali.com”un müşteri hizmetlerine bildirilecek ve mümkün olan en kısa sürede “kocaelisehirportali.com’ tarafından giderilmeye çalışılacaktır. “Üye”, söz konusu aksaklıklarla ilgili olarak “kocaelisehirportali.com’dan” herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. “Üye”, “Portal” üzerinde işlem gerçekleştirirken ve “kocaelisehirportali.com” hizmetlerinden faydalanırken ve işbu sözleşme içerisinde yer alan şartlara, kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi kapsamında kabul etmiş olduğu kullanım koşullarına, “kocaelisehirportali.com’un ilgili alanlarında yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

5.2. “Üye”, “kocaelisehirportali.com”un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/kişisel veri özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “kocaelisehirportali.com üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “kocaelisehirportali.com’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde “kocaelisehirportali.com’dan” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

 

5.3. “Üye”lerin, “kocaelisehirportali.com’dan” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “Üye”ler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, “kocaelisehirportali.com”un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

 

5.4. “Üye”ler ” kocaelisehirportali.com ” dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin ” kocaelisehirportali.com ” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. “kocaelisehirportali.com’da “Üye”ler tarafından “kocaelisehirportali.com’a iletilen veya ” kocaelisehirportali.com ” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

5.5. “Üye”, “kocaelisehirportali.com’un  yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.6. “Üye”nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması, özellikle alan adı ve internet sitesinde yayınladığı reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarardan münhasıran “Üye” sorumludur. “Üye”nin söz konusu ihlalleri nedeniyle “kocaelisehirportali.com’un herhangi bir zarara uğraması, bir zararı tazminle veya ceza ile mükellef olması ya da bir talebe maruz kalması halinde; ilgili tüm talep ve tutarlar ferileri ile birlikte “Üye”ye rücu edilecektir.

 

5.7. “kocaelisehirportali.com”da “Üye”ler de dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “kocaelisehirportali.com’un, “kocaelisehirportali.com’ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “kocaelisehirportali.com”un “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

5.8. “kocaelisehirportali.com”un kapsamında sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “kocaelisehirportali.com’dan”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “kocaelisehirportali.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “kocaelisehirportali.com’tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “kocaelisehirportali.com’ tarafından yapabilir. “kocaelisehirportali.com’ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 

5.9. “Üye” işbu sözleşme hükümlerine veya “kocaelisehirportali.com”un koşullarına veya hâlihazırda mevcut/yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle kocaelisehirportali.com’ yöneticileri, çalışanları ile kocaelisehirportali.com’ üyelerinin/kullanıcılarının uğradığı ve/veya maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm diğer masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), tazminat ödemeleri ve idari yaptırımlar ve para cezalarını, hiçbir yasal mercii hükmüne gerek kalmaksızın, kocaelisehirportali.com’un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

5.10  “kocaelisehirportali.com”un “, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Yer Sağlayıcı” olarak faaliyet göstermektedir.kocaelisehirportali.com müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, kocaelisehirportali.com’un bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

 

6.1. İşbu sözleşme Üye tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup, daha önce feshedilmediği sürece “Üye”nin kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi kapsamında mağazayı kullanma hakkı devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

6.2. “kocaelisehirportali.com’dan” her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden “Üye”nin “kocaelisehirportali.com”u kullanım hakkına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, kullanıma son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye ve ilgili diğer kurallara aykırılık, “Üye”nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “kocaelisehirportali.com’ bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “kocaelisehirportali.com’ tarafından tespit edilmesi veya “kocaelisehirportali.com’un ticari kararları veya “kocaelisehirportali.com’” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “kocaelisehirportali.com’un kendi iradesi ile verilecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

7.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “kocaelisehirportali.com”un ” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “kocaelisehirportali.com’ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “kocaelisehirportali.com”un ” herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “kocaelisehirportali.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

7.2. İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacak ve KOCAELİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

7.3. Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “kocaelisehirportali.com”un veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, kocaelisehirportali.com’u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4. İşbu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, kocaelisehirportali.com Üyelik Sözleşmesi mutatis mutandis uygulanacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

20 − 12 =